Lực lượng kết quả

Các lực tác dụng lên một vật thể có thể được thay thế bằng một lực duy nhất, lực kết quả

Tỷ lệ

Trong vật lý, quy mô đại diện cho hệ thống các giá trị tăng dần.

Added to your cart.