Con gián là một trong những biểu tượng đầu tiên của Cách mạng Pháp

Các từ trên vòi nước - Liberté, égalité - có nghĩa là tự do và bình đẳng.

Added to your cart.