Thử nghiệm với carbon dioxide

Vì carbon dioxide đậm đặc hơn không khí, nó tích tụ ở phía dưới

Added to your cart.