Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Các hiệp hội chính trị và kinh tế

Vài hiệp hội chính trị và kinh tế đã được hình thành giữa các quốc gia trong vài thập kỷ qua.

Vòng tuần hoàn nước (cơ bản)

Nước trên Trái Đất liên tục thay đổi trạng thái. Vòng tuần hoàn nước gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan và đóng băng.

Clothing (Western Europe, 1980s)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Kuruc soldier

The term ´kuruc´ denoted armed anti-Habsburg rebels (coming from various social classes) in Hungary in the 17th and 18th centuries.

Football stadium

Football is one of the most popular team sports due to its relatively low equipment requirements and simple set of rules.

Handball stadium

Handball is one of the most popular team sports.

Basketball arena

Basketball is one of the most popular team sports.

Sân vận động

Sân vận động là nơi tổ chức các bộ môn thể thao khác nhau.

Flo (F₂)

Chất khí độc, có màu vàng-xanh, dễ phản ứng, và nhẹ nhất trong nhóm chất halogen. Hợp chất thông dụng nhất của nó là teflon.

Bảng mạch in

Hoạt họa này thể hiện cấu trúc của bảng mạch in nhỏ được sản xuất hàng loạt.

Bus

Buses play an important role in public transport.

Hydro clorua (HCl)

Một chất khí không màu có mùi hăng, dung dịch của nó trong nước được gọi là axit clohydric.

Ion phosphat (PO₄³⁻)

Là ion hợp chất hình thành khi phân tử axit phosphoric giải phóng một proton.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Glycylglycine (C₄H₈N₂O₃)

The simplest peptide, formed from two glycine molecules by a peptide bond.

Butane (C₄H₁₀)

The fourth member in the homologous series of alkanes.

Added to your cart.