Sự thay đổi trạng thái

Thay đổi trạng thái là khi một chất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Tầng ozone

Tầng ozone lọc bức xạ cực tím có hại từ Mặt Trời, do đó không thể thiếu đối với sự sống trên Trái Đất.

Sự phát triển của thuyết mô hình nguyên tử

Các giai đoạn quan trọng của lịch sử lý thuyết và quan điểm về cấu trúc của nguyên tử.

Chu Trình Cacbon

Trong suốt quá trình quang hợp Cacbon liên kết trong các chất hữu cơ, trong khi thở, và nó được giải phóng vào khí quyển.

Hoàn lưu khí quyển

Sự chênh lệch về nhiệt độ giữa vùng cực và vùng xích đạo gây ra hoàn lưu khí quyển, chịu sự ảnh hưởng của một số yếu tố, trong đó có sự quay của Trái Đất.

Luyện kim (mức trung bình)

Sắt thô được sản xuất từ quặng sắt trong các lò luyện.

Phản ứng trùng hợp ethylen

Ethylen được trùng hợp được gọi là polyethylen, một loại nhựa.

Clo hoá metan bằng một phản ứng thay thế

Trong phản ứng thay thế, các nguyên tử hydro của metan được thay thế bằng các nguyên tử clo, sản phẩm phụ là hydro clorua.

Phản ứng cộng

Phản ứng cộng là một phản ứng trong đó các phân tử của hai hoặc nhiều chất kết hợp với nhau mà không tạo thành sản phẩm phụ.

Phản ứng của hydro với oxy

Khí Knallgas (còn gọi lại khí oxyhydrogen), là hỗn hợp của hydro và oxy. Hỗn hợp này có khả năng phát nổ khi bắt lửa.

Sự hình thành phân tử hydro

Hai nguyên tử hydro trong phân tử hydro được giữ với nhau bằng liên kết cộng hóa trị.

Nóng chảy và đóng băng

Trong quá trình đóng băng, liên kết hydro được hình thành giữa các phân tử nước tạo thành cấu trúc tinh thể.

Chain reaction

Energy released during nuclear fission can be used for civilian or military purposes.

Covalent bonds in benzene molecules

In benzene there are sigma bonds and delocalised pi bonds between carbon atoms.

Structure of nitrogen molecules

This animation demonstrates the structure of nitrogen molecules, with one sigma and two pi bonds holding the atoms together.

Electron configuration of calcium

This animation shows the electron configuration of the calcium atom.

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Aluminium smelting

Aluminium smelting is the process of extracting aluminium from alumina by electrolysis.

Greenhouse effect

Human activity increases the greenhouse effect and leads to global warming.

Added to your cart.