Dennis Gabor, kỹ sư điện và nhà vật lý người Anh-Hunagrian (1900-1979)

Dennis Gabor, kỹ sư điện và nhà vật lý người Anh-Hunagrian (1900-1979)

Vật lý

62 kB

Added to your cart.