Cung điện Potala, nơi ở của Dalai Lama ở Lhasa

Cung điện Potala, nơi ở của Dalai Lama ở Lhasa

Địa lý

192 kB

Added to your cart.