Bó mạch, mặt cắt ngang (thực vật một lá mầm)

Bó mạch, mặt cắt ngang (thực vật một lá mầm)

Asparagus, 100x magnification

Sinh học

1024x683 / 551 kB

Từ khoá

hình ảnh hiển vi, mô thực vật, một lá mầm

Added to your cart.