What is the time?

What is the time?

A game to practise the use of analogue and digital clocks.

Tự nhiên

Từ khoá

thời gian, measuring time, định hướng thời gian, đồng hồ, thực hành, lịch

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

Múi giờ

Trái Đất được chia thành 24 múi giờ. Giờ chuẩn là giờ được sử dụng trong các múi giờ đó.

Sự đổi mùa (trung cấp)

Do trục nghiêng của Trái đất, góc chiếu của các tia sáng của Mặt trời ở các vĩ độ thay đổi liên tục trong năm.

Thủy triều

Sự lên xuống của mực nước biển do trọng lực của Mặt trăng gây ra.

Timeline spiral

Place historical events on the time spiral.

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

Added to your cart.