Weightlessness

Weightlessness

A spacecraft on its path is in a constant state of free fall.

Vật lý

Từ khoá

không trọng lượng, trọng lực, tơi tự do, vi trọng lực, tốc độ vũ trụ, đường tròn, đường elip, con đường hyperbol, quán tính, hình elip, cường điệu, tàu con thoi, tàu vũ trụ, chuyển động tuyến tính, quỹ đạo, vận tốc, thám hiểm không gian, khung quán tính, cơ khí, không gian bên ngoài, vật lý học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Apollo 15 mission (Lunar Rover)

The animation shows the two-seater Lunar Rover used in the Apollo 15 mission

Bài tập cân đĩa

Bài tập thử óc logic thú vị: bạn có nhiều quả cân nhìn như nhau, nhưng có một quả cân khác với những quả còn lại. Hãy tìm nó.

Các định luật của Newton về chyển động

Video mô phỏng này cho thấy ba định luật về chuyển động của nhà bác học Isaac Newton, đặt nền tảng cho cơ học cổ điển.

Hệ Mặt Trời; quỹ đạo các hành tinh

8 hành tinh trong Hệ Mặt Trời của chúng ta có quỹ đạo hình elip.

Hubble Space Telescope

The Hubble Space Telescope orbits outside the distorting influence of Earth´s atmosphere.

ISS

The International Space Station is a habitable satellite built with the cooperation of 16 countries.

Kepler´s laws of planetary motion

The three important laws describing planetary motion were formulated by Johannes Kepler.

Kepler space telescope

The Kepler space telescope was launched by NASA to discover Earth-like planets orbiting other stars

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Our astronomical neighbourhood

A demonstration of nearby planets, stars and galaxies.

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas giants.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

Yuri Gagarin's journey to outer space (1961)

Yuri Gagarin became the first human in space on 12 April 1961.

Các Loại Lực

Hình ảnh mô phỏng các loại lực tác dụng lên xe gắn bánh và xe gắn máng trượt.

Moon landing: 20 July 1969

Neil Armstrong, one of the crew members of Apollo 11 was the first man to set foot on the Moon.

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

The development of celestial mechanics

This animation introduces the studies of astronomers and physicists whose works fundamentally changed our view of the universe.

Added to your cart.