The Dawn mission

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

Địa lý

Từ khoá

Bình minh thăm dò không gian, thăm dò không gian, vành đai tiểu hành tinh, Hành tinh lùn, Vesta, tiểu hành tinh, thám hiểm không gian, Sao Mộc, Sao Hỏa, máy đẩy ion, trọng lực, Hệ mặt trời, không gian bên ngoài, thiên văn học, vật lý thiên văn, môn địa lý, vật lý

Các mục liên quan

The Cassini-Huygens Mission (1997-2017)

The Cassini spacecraft was exploring Saturn and its moons for nearly 20 years.

Comets

Comets are spectacular celestial bodies orbiting the Sun.

Hệ Mặt Trời; quỹ đạo các hành tinh

8 hành tinh trong Hệ Mặt Trời của chúng ta có quỹ đạo hình elip.

Kính viễn vọng Không gian Hubble

Kính viễn vọng Không gian Hubble bay quanh ngoài vùng khúc xạ của khí quyển Trái đất.

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas giants.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Định luật chuyển động hành tinh Kepler

Ba định luật quan trọng miêu tả chuyển động của các hành tinh được xây dựng bởi Johannes Kepler.

Cấu trúc của Trái Đất (Trung Cấp)

Trái đất bao gồm nhiều lớp hình cầu.

Interesting astronomy facts

This animation presents some interesting facts in the field of astronomy.

Lò phản ứng nhiệt hạch

Phản ứng tổng hợp hạt nhân đóng vai trò như một nguồn năng lượng gần như vô hạn và thân thiện với môi trường.

Quá trình phát triển của cơ học thiên thể

Hình ảnh này giới thiệu các công trình nghiên cứu của các nhà vật lý học làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về vũ trụ.

Sự hình thành của Trái Đất và Mặt trăng

Hoạt ảnh mô tả quá trình hình thành nên Trái Đất và Mặt trăng.

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

The work of Carl Friedrich Gauss

Carl Friedrich Gauss was one of the greatest mathematicians of all time.

Yuri Gagarin's journey to outer space (1961)

Yuri Gagarin became the first human in space on 12 April 1961.

ISS

The International Space Station is a habitable satellite built with the cooperation of 16 countries.

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Mars

Possible traces of water and life are sought on Mars.

Mercury

Mercury is innermost and smallest planet of the Solar System.

Neptune

Neptune is the outermost planet of the Solar System, the smallest of the giant planets

Our astronomical neighbourhood

A demonstration of nearby planets, stars and galaxies.

Pluto - Charon system

The largest satellite of Pluto is Charon.

Saturn

Saturn is the second largest planet in the Solar System, easily recognisable by its rings.

Types of stars

This animation demonstrates the process of star development for average and massive stars.

Trái Đất

Trái Đất là một hành tinh có nhiều đá với lớp vỏ rắn và có khí ôxy trong khí quyển.

Uranus

Uranus is the 7th planet from the Sun, a gas giant.

Venus

Venus is the 2nd planet from the Sun, the brightest object on the night sky (after the Moon).

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Added to your cart.