Stegosaurus

Stegosaurus

A type of prehistoric reptile having bony plates on its back, which aided thermoregulation.

Sinh học

Từ khoá

khủng long, Stegosaurus, sinh vật thời tiền sử, bò sát, tuyệt chủng, hóa thạch, Thyreophora, Thời kỳ kỷ Jura, động vật, động vật có xương sống, động vật ăn cỏ, sinh học

Các mục liên quan

Khủng long Apatosaurus

Loài khủng long ăn cỏ, cổ dài với thân hình to lớn.

Ốc anh vũ

Là nhóm đã tuyệt chủng thuộc lớp Cephalopoda với bộ xương ngoài rắn chắc. Chúng là những hóa thạch cung cấp nhiều thông tin tuyệt vời.

"Khủng long bạo chúa" T–Rex

Là loài ăn thịt cỡ lớn có lẽ được biết đến nhiều nhất trong các loại khủng long.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358–299 million years ago).

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus, 'móng vuốt khủng khiếp', là một loài khủng long chạy nhanh ăn thịt.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Homo erectus (người đứng thẳng)

"Người đứng thẳng" sử dụng các công cụ và có thể nhóm lửa.

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

Ichthyostega

A prehistoric amphibian and an early representative of the Tetrapods, which became extinct 360 million years ago.

Monsters of the Palaeozoic: sea scorpions

Eurypterids are an extinct group of Palaeozoic aquatic arthropods.

Tắc kè hoa đeo mạng

Tắc kè hoa là loài bò sát có khả năng thay đổi màu sắc.

Thằn lằn bay

Một loài bò sát biết bay giống với loài chim, sống trong thời tiền sử. Tuy nhiên giữa chúng và loài chim không tồn tại liên kết tiến hóa trực tiếp.

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

Triceratops

A type of herbivorous dinosaur easily recognisable by its large frill and three horns which lived in the Cretaceous period.

Trilobites

The ancestors of Arachnida and Crustacea belonged to the class Trilobita.

Voi ma mút

Động vật bộ vòi đã tuyệt chủng có liên quan mật thiết với loài voi ngày nay, thường bị người tiền sử săn bắt.

Chim cổ Archaeopteryx

Chim cổ cho thấy những đặc điểm của cả chim và bò sát. Chúng có khả năng là tổ tiên của các loài chim.

Common European viper

A species of venomous snakes widespread in Europe. Its bite is rarely fatal to humans.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Grass snake

A type of snake with a characteristic spot on its neck.

Added to your cart.