Soma cube

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

Toán học

Từ khoá

soma, 3D puzzle, Trò chơi câu đố lắp hình, lập thể, logic, khối lập phương, 3D, sự định hướng, game, bài tập, toán học

Các mục liên quan

3D rotating game

Assemble fragments of broken three-dimensional shapes by rotating the models.

3D shadow puzzle

This exciting and colourful game is designed to develop spatial perception. You can check your solutions using isometric views.

3D Tangram

A special, 3D version of the well-known Chinese logical game.

Bài tập cân đĩa

Bài tập thử óc logic thú vị: bạn có nhiều quả cân nhìn như nhau, nhưng có một quả cân khác với những quả còn lại. Hãy tìm nó.

Children´s room

The animation helps to develop space perception.

English alphabet game

Practise the English alphabet, build words from letters.

German alphabet game

Practise the German alphabet and form words from the letters.

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto the planes of the coordinate system.

Russian alphabet game

Practise the Russian alphabet, build words from letters.

Shape games

Find views and nets of three-dimensional shapes.

Swallowsville

An entertaining animation to practise orientation using a map.

Tower of Hanoi

The Tower of Hanoi is a mathematical puzzle.

Added to your cart.