Seawater desalination

Seawater desalination

The desalination process produces drinking water from seawater.

Công nghệ

Từ khoá

nước biển, khử muối, nhà máy khử muối, nước, thẩm thấu ngược, máy chưng cất, thiết bị chưng cất, chưng cất, trao đổi ion, điện phân, màng bán thấm, thiếu nước uống, Muối, uống nước, natri clorua, điện cực, thiệt hại về môi trường, bờ biển, Công nghệ, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

Ô nhiễm nước

Các nguồn chính gây ô nhiễm nước là các vùng công nghiệp, nông nghiệp và đô thị.

Cloud formation, types of clouds

Evaporating surface water forms clouds of various shapes from which water falls back to the surface as precipitation.

Dissolution of NaCl

Common salt is dissolved by water: polar water molecules form a coat around the ions.

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Layers of the ocean

Physical properties, as well as the flora and fauna of the ocean change with depth.

Sodium chloride (NaCl)

Common salt (or table salt) is one of the most important sodium compounds, indispensable for living organisms.

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal, electricity, heat and gas supply and telecommunication.

Vùng cácxtơ (cơ bản)

Địa hình cácxtơ bao gồm thung lũng sụt và nhũ đá nhỏ giọt.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Water supply system

The water supply system provides clean and safe drinking water for the consumers.

How does it work? - Air conditioner

An air conditioner cools the air inside by drawing heat away and releasing it outside.

How does it work? - Water tower

This animation demonstrates the structure of water towers.

How does it work - Refrigerator

This animation demonstrates how a refrigerator works.

Hải lưu

Băng chuyền đại dương là hệ thống hải lưu trên toàn cầu có ảnh hưởng lớn tới khí hậu của Trái Đất.

Added to your cart.