Physicists who changed the world

Physicists who changed the world

These great scientists had a tremendous impact on the advancement in physics.

Vật lý

Từ khoá

Archimedes, Einstein, Newton, Isaac Newton, Albert Einstein, Faraday, Maxwell, James Clerk Maxwell, Michael Faraday, Max Planck, Planck, Nicola Tesla, Tesla, Marie Curie, Marie Sklodowska-Curie, Rutherford, Ernest Rutherford, Werner Heisenberg, Heisenberg, Giải Nobel, nhà vật lý, nhà khoa học, điện lực, từ tính, cơ lượng tử, Phản ứng dây chuyền, mô hình nguyên tử, khoa học, phóng xạ, vật lý hạt, vật lý thiên văn, nhà toán học, hạt nhân, cấu trúc nguyên tử, nghiêm trọng, thuyết tương đối, lịch sử khoa học, tiểu sử, dữ liệu tiểu sử, thí nghiệm, học thuyết, thiên văn học, toán học, vật lý lượng tử, vật lý học, hóa học, lịch sử

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Các định luật của Newton về chyển động

Video mô phỏng này cho thấy ba định luật về chuyển động của nhà bác học Isaac Newton, đặt nền tảng cho cơ học cổ điển.

Marie Curie's laboratory

Marie Curie, the only person to win the Nobel Prize in two different sciences, is probably the most famous woman in the history of science.

Phản ứng dây chuyền

Năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch hạt nhân có thể được sử dụng cho mục đích dân sự hoặc quân sự.

Phòng thí nghiệm của Nikola Tesla (Shoreham, USA)

Nhà vật lý - nhà phát minh và kỹ sư điện, người chủ yếu làm làm việc về kỹ thuật điện, là một trong những nhân vật nổi bật nhất của cuộc cách mạng công...

Phóng xạ

Quá trình phân rã của hạt nhân không ổn định được gọi là phóng xạ.

The development of celestial mechanics

This animation introduces the studies of astronomers and physicists whose works fundamentally changed our view of the universe.

Thí nghiệm Rutherford

Thí nghiệm Rutherford đã chứng minh sự tồn tại của hạt nhân nguyên tử tích điện dương, dẫn đến việc xây dựng một mô hình nguyên tử mới.

Archimedes’ screw (3rd century BC)

The screw pump commonly attributed to Archimedes made irrigation much more effective

Tạo ra dòng điện xoay chiều

Dòng điện có thể được tạo ra bằng cách quay cuộn dây phần ứng trong từ trường.

Độ trong suốt

Hình ảnh này giải thích độ trong suốt và độ mờ, nguyên lý của X-quang và tính chất hấp thụ ánh sáng của vật liệu.

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage aboard HMS Beagle played a crucial role in the development of the Theory of Evolution.

Gravitational waves (LIGO)

Massive accelerating or orbiting bodies cause ripples in spacetime. These are called gravitational waves.

Leaning Tower of Pisa (14th century)

The medieval bell tower of the Cathedral of Pisa is the most famous leaning tower of the world.

Sự phát triển của thuyết mô hình nguyên tử

Các giai đoạn chính trong của lịch sử lý thuyết và quan điểm về cấu trúc của nguyên tử.

Volume of spheres (Cavalieri´s principle)

Calculating the volume of a sphere is possible using an appropriate cylinder and cone.

Xưởng của Galileo Galile

Các thành tựu khoa học của Galileo Galilei đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của vật lý và thiên văn học.

Added to your cart.