Labour camp in Hungary (Recsk)

Labour camp in Hungary (Recsk)

About 1,500 people were taken to the labour camp also known as ‘the Hungarian Gulag’ during the Rákosi era.

Lịch sử

Từ khoá

Recsk, Hungarian gulag, gulag, Rákosi era, Rákosi, trại lao động cưỡng bức, trại lao động, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, Stalinist, ÁVH, trục xuất, độc tài, doanh trại, nhà lao, tháp canh, bảo vệ, tù nhân, Hungary, trại, tù giam, áp bức, lịch sử

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Auschwitz I Labour camp

The concentration camp established on Polish territory was the administrative centre of a huge camp complex.

Auschwitz-Birkenau concentration camp

More than one million people died in the WWII Nazi death camp located in present-day Poland.

Historical topography (notable personalities, Hungarian history)

Find places related to notable personalities or events of Hungarian history on the map.

Soviet labour camp (1930s)

Soviet labour camps (Gulags) were located far from inhabited areas.

Typical Central European flat in the 1950s

Typical Central European flats in the 1950s consisted of a single room, a kitchen and a bathroom.

Đồn điền miền Nam cùng với nô lệ (Hoa Kỳ, thế kỷ 19)

Trước Nội chiến Hoa Kỳ, việc sử dụng nô lệ tại các đồn điền diễn ra phổ biến ở các bang miền Nam.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

Trại tị nạn ở Châu Phi (Darfur)

Vì xung đột quân sự ở Sudan, hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà của mình.

Added to your cart.