Glyceraldehyde (C₃H₆O₃)

Glyceraldehyde (C₃H₆O₃)

The simplest aldose, an optically active compound.

Hoá học

Từ khoá

glyceraldehyde, D-glyceraldehyde, L-glyceraldehyde, aldose, aldotriose, đồng phân lập thể, cấu hình, hoạt động quang học, đồng phân tử, choper, thử nghiệm tráng gương, sự trao đổi chất, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Axetanđehit (ethanal) (CH₃CHO)

Một anđehit đóng vai trò là nguyên liệu thô và sản phẩm trung gian quan trọng trong công nghiệp.

Glyxerin (propane-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Một triol thường được sử dụng như một thành phần của kem và thuốc mỡ.

Dimethyl ether (C₂H₆O)

A colourless gas with a typical odour, produced by dehydrating methanol.

Added to your cart.