Glacier (intermediate)

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Địa lý

Từ khoá

sông băng, dòng sông băng, băng hà, lưỡi băng, mõm, đường tuyết, Nước đá, tuyết, moraine, thung lũng, firn, nước tan, nước, sự nóng lên, tan chảy, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Fjord

A fjord is a long, narrow inlet with steep sides, created in a valley carved by glacial activity.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Glacier (basic)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Hiệu ứng nhà kính

Các hoạt động của con người làm tăng hiệu ứng nhà kính và dẫn tới sự nóng lên toàn cầu.

Aeolian landforms in deserts

Wind, as an external force, plays an important role in shaping deserts.

Altitudinal zonation

In mountainous areas the climate, soil properties, the flora and fauna change depending on elevation.

Biển định hình bề mặt Trái Đất như thế nào?

Nước biển, là một ngoại lực, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bờ biển.

Các tầng rừng

Các tầng rừng của những loại rừng khác nhau có thể khác nhau.

Các vùng khí hậu

Trái đất được chia thành các khu vực địa lý và vùng khí hậu và điều này dẫn đến sự phân đới thực vật.

Hải lưu

Băng chuyền đại dương là hệ thống hải lưu trên toàn cầu có ảnh hưởng lớn tới khí hậu của Trái Đất.

Icebergs

Icebergs are blocks of frozen freshwater floating in the sea.

Sự phát triển của hồ

Những vùng nước cố định có thể được hình thành ở những điểm lõm trên bề mặt Trái Đất nhờ các lực nội sinh và lực ngoại sinh, cũng như nhờ hoạt động của con...

Sông ngòi và địa hình

Sông ngòi đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bề mặt Trái Đất: chúng làm xói mòn, vận chuyển cũng như lắng đọng trầm tích.

Vòng tuần hoàn nước (cơ bản)

Nước trên Trái Đất liên tục thay đổi trạng thái. Vòng tuần hoàn nước gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan và đóng băng.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Seas and bays

This animation demonstrates the most important seas and bays.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Folding (advanced)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Geyser

A geyser is a spring characterised by intermittent discharge of water and steam.

Traditional Eskimo lifestyle

Igloos were the typical dwellings built by Eskimos living in the Arctic zone.

Added to your cart.