Cities

Cities

A type of settlement that has central functions.

Địa lý

Từ khoá

thành phố lớn, giải quyết, đặc điểm, dân số, các dịch vụ xã hội, kết cấu, cơ cấu định cư, nơi cư trú, thành phố, vùng có nước mưa rơi xuống, môn địa lý, xã hội, đia lý của con người

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Cities of the world

This animation demonstrates the geographical locations of the Earth's major cities.

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

Villages

Villages were the first permanent human settlements

Các quốc gia châu Âu

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Âu thông qua các bài học ở ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia châu Mỹ

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Mỹ thông qua các bài học với ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia châu Phi

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Phi thông qua các bài tập ở ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia trong khu vực Châu Á

Bài học về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia Châu Á thông qua các bài tập với ba mức độ khác nhau.

Bus

Buses play an important role in public transport.

Electric surface transport

Trolleybuses and trams are environment-friendly means of public transport

Added to your cart.