Chu Trình Cacbon

Chu Trình Cacbon

Trong suốt quá trình quang hợp Cacbon liên kết trong các chất hữu cơ, trong khi thở, và nó được giải phóng vào khí quyển.

Địa lý

Từ khoá

than, chu kỳ, cacbon đioxit, liên kết carbon, khí thải carbon, quang hợp, sản xuất năng lượng, phân hủy, hô hấp, phong hóa, đốt cháy, hợp chất carbon, trầm tích giàu carbon, hiđrocacbon, động vật, thực vật, đất, metan, cacbonat, hiđro cacbonat, núi lửa, sinh vật sống, sinh học, môn địa lý

Các mục liên quan

Ô nhiễm không khí

Hình ảnh này thể hiện những nguồn gây ô nhiễm không khí chính: các khu nông nghiệp, công nghiệp, và khu dân cư.

Chu trình nitơ

Nitơ trong khí quyển được cố định bởi vi khuẩn và được sinh vật dùng để tạo thành nhiều hợp chất khác nhau.

Chu trình oxy

Chu trình oxy mô tả sự vận động của oxy bên trong ba nguồn dữ trự chính của nó.

Chu trình phốt pho

Chu trình phốt pho mô tả sự vận động của phốt pho qua thạch quyển, thủy quyển và sinh quyển.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Axit cacbonic (H₂CO₃)

Là chất lỏng không màu, không mùi được tạo thành bằng cách hòa tan cacbon đioxit trong nước.

Cacbon đioxit (CO₂) (sơ cấp)

Là loại khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí. Nó cần thiết cho quá trình quang hợp của thực vật.

Cacbon monooxit (CO) (trung cấp)

Là loại khí không màu, không mùi, rất độc với người và động vật ở nồng độ cao.

Carbon dioxide (CO₂) (trung cấp)

Chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí. Cần thiết cho quá trình quang hợp của thực vật.

Hoạt động núi lửa

Hoạt ảnh mô phỏng các loại phun trào núi lửa khác nhau.

Khai thác than ngầm

Trái ngược với các mỏ lộ thiên, trong các mỏ dưới lòng đất, các lớp bao phủ than không bị loại bỏ, than được khai thác từ các hầm mỏ.

Nạn phá rừng

Phá rừng gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Nhà không thải khí cacbon dioxit

Thiết kế và cấu trúc của những ngôi nhà hiện đại đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Quang hợp

Thực vật có khả năng tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (carbon dioxide và nước).

Sự hình thành của núi lửa tầng

Núi lửa tầng bao gồm các lớp tro núi lửa, mảnh vụn núi lửa và dung nham.

Vòng tuần hoàn nước (cơ bản)

Nước trên Trái Đất liên tục thay đổi trạng thái. Vòng tuần hoàn nước gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan và đóng băng.

Added to your cart.