Chichen Itza (12th century)

Chichen Itza (12th century)

The legendary city of the Mayan-Toltec Empire was located on the territory of present-day Mexico.

Lịch sử

Từ khoá

Chichén Itzá, Người Maya, Người Tolvi, Mexico, Bán đảo Yucatan, Trung Mỹ, Di sản thế giới, kiến trúc, nghĩa địa, Người chinh phục Tây Ban Nha, kim tự tháp, tự nhiên, Tuổi trung niên, sự chinh phục, Nước Mỹ, lịch sử, thủ đô, nội chiến

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Aztec ruler (15th century)

The Aztec Empire was a despotic, militaristic state ruled by the tlatoani.

Aztec warriors (15th century)

The fearsome looking Aztec warriors could not stop the Spanish conquistadors with their primitive weapons.

Tenochtitlan (15th century)

The magnificent capital of the Aztec Empire astonished even the Spanish Conquistadors.

Các quốc gia châu Mỹ

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Mỹ thông qua các bài học với ba mức độ khó khác nhau.

Forms of government and official state languages

The animation shows the forms of government and official languages of the world´s countries.

Inca warrior (15th century)

The Incas´ rudimentary weapons were inadequate in their struggle against the Spanish Conquistadors.

Machu Picchu (15th century)

The ancient Inca city, located in present-day Peru, is a World Heritage Site.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Santa Maria (15th century)

Christopher Columbus' three-masted carrack, the Santa Maria was the flagship of his first, landmark voyage.

Sights of the world

A game about sights around the world.

Teotihuacan (4th century)

Majestic even in its ruins, this city was the largest and most populous settlement in the pre-Columbian Americas.

The Forbidden City (Beijing, 17th century)

The Forbidden City is one of the most magnificent and mysterious monuments of imperial China.

Wat Arun, the Temple of Dawn

One of Bangkok's most famous landmarks is the Temple of Dawn, that is, Wat Arun Ratchawararam.

Conquistador (16th century)

Spanish conquerors owed their success to their armour and firearms.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Pyramid of Djoser (Saqqara, 27th century BC)

The step pyramid, built in the 27th century BC, was the first pyramid in Egypt.

Ziggurat (Ur, 3rd millennium BC)

Ziggurats were typical terraced step pyramids used as temples in ancient Mesopotamia.

Vùng cácxtơ (cơ bản)

Địa hình cácxtơ bao gồm thung lũng sụt và nhũ đá nhỏ giọt.

Added to your cart.