Benzen (C₆H₆)

Benzen (C₆H₆)

Benzen là hydrocacbon thơm đơn giản nhất.

Hoá học

Từ khoá

benzen, phân tử benzen, hiđrocacbon thơm, aren, liên kết đơn, liên kết bội, liên kết được định vị, Kekulé, than đá, liên kết sigma, liên kết pi, vòng thơm, hóa học hữu cơ, hiđrocacbon, phân tử, hóa học

Các mục liên quan

Liên kết cộng hóa trị trong phân tử benzen

Trong benzen có các liên kết sigma và liên kết pi định vị giữa các nguyên tử cacbon.

Phenol (C₆H₅OH)

Hợp chất đơn giản nhất trong số các hợp chất hiđroxy thơm.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Amin thơm đơn giản nhất. Tên khoa học của nó là phenylamin.

Axit benzoic (C₆H₅COOH)

Là dạng axit cacboxylic thơm đơn giản nhất.

Stiren (vinyl benzen) (C₈H₈)

Một chất lỏng không màu có mùi tương tự như benzen. Là monome của polistiren.

Ethane (C₂H₆)

Là thành viên thứ hai trong chuỗi đồng đẳng ankan mạch thẳng

Ethene (ethylene) (C₂H₄)

Là thành viên đầu tiên trong chuỗi đồng đẳng 1-ankan.

Etin (axetilen) (C₂H₂)

Chất đầu tiên trong dãy các hiđrocacbon ankin đồng đẳng.

Naphtalen (C₁₀H₈)

Hiđrocacbon thơm đa vòng đơn giản nhất.

Pyridin (C₅H₅N)

Một hợp chất hữu cơ dị vòng cơ bản. Là một chất lỏng không màu, có mùi hăng, và độc hại.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Added to your cart.