Benzen (C₆H₆)

Benzen (C₆H₆)

Benzen là hydrocacbon thơm đơn giản nhất.

Hoá học

Từ khoá

benzen, phân tử benzen, hydrocarbon thơm, đấu trường, liên kết đơn, nhiều trái phiếu, liên kết được định vị, Kekulé, than đá, ràng buộc sigma, liên kết pi, vòng thơm, hóa học hữu cơ, hydrocarbon, hóa phân tử, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Liên kết cộng hóa trị trong phân tử benzen

Trong benzen có các liên kết sigma và liên kết pi chuyển vị giữa các nguyên tử carbon.

Phenol (C₆H₅OH)

Hợp chất đơn giản nhất trong số các hợp chất hydroxy thơm.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Amin thơm đơn giản nhất. Tên khoa học của nó là phenylamin.

Axit benzoic (C₆H₅COOH)

Là dạng axit cacboxylic thơm đơn giản nhất.

Styren (vinyl benzen) (C₈H₈)

Một chất lỏng không màu có mùi tương tự như benzen. Là monome của polystyrene.

Ethane (C₂H₆)

The second member in the homologous series of straight-chain alkanes.

Ethene (ethylene) (C₂H₄)

The first member in the homologous series of 1-alkenes.

Etin (axetilen) (C₂H₂)

Thành viên đầu tiên trong dãy các hydrocarbon ankin đồng đẳng.

Naphtalen (C₁₀H₈)

Hydrocacbon thơm đa vòng đơn giản nhất.

Pyridin (C₅H₅N)

Một hợp chất hữu cơ dị vòng cơ bản. Là một chất lỏng không màu, có mùi hăng, và độc hại.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Added to your cart.