Battle of Midway (1942)

Battle of Midway (1942)

One of the most important battles of World War II proved to be a turning point of the War in the Pacific

Lịch sử

Từ khoá

Thung lũng Midway, Quần đảo Midway, Midway, trận chiến, chiến tranh thế giới, chiến tranh, đoàn tàu, chiến hạm, Thái Bình Dương, Nhật Bản, Nước Mỹ

Các mục liên quan

Mitsubishi A6M Zero (Japan, 1940)

The Japanese Mitsubishi A6M, commonly known as 'Zero' to the Allies, was a legendary aircraft of the Second World War.

Attack of Pearl Harbor (1941)

The United States entered World War II after the devastating attack by the Japanese navy.

B-24 Liberator

The B-24 Liberator was an American heavy bomber aircraft, built in large numbers, that was used on every front during World War II.

Quân đội Hoa Kỳ (Chiến tranh Thế giới lần thứ hai)

Quân đội Mỹ đã chiến đấu trong hầu hết các mặt trận thời Thế chiến thứ Hai.

Quân đội Nhật Bản (Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai)

Những người lính trung thành của Nhật Bản đã chiến đấu chủ yếu tại mặt trận châu Á và Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ Hai.

Samurai

Nhiệm vụ chính của những chiến binh Nhật Bản này là phục vụ các lãnh chúa phong kiến​, thậm chí còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

The battle of Actium (31 BC)

In the battle fought at the shores of Hellas, Octavian won a decisive victory over Marcus Antonius.

USS Missouri (US, 1944)

The battleship USS Missouri, first deployed during WWII was also deployed in the Gulf War.

Battle of Lepanto (1571)

The Ottoman fleet suffered a catastrophic defeat by the fleet of the Holy League.

Battle of Trafalgar (1805)

The British Royal Fleet led by Admiral Lord Nelson defeated the combined Franco-Spanish fleet in the naval battle during the Napoleonic Wars.

Historical topography (battles, universal history)

Place the sites of notable battles in history on a blank map.

The Battle of Jutland (1916)

The naval battle fought by the British Navy against the German Navy was the largest sea battle in World War I.

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

The Vought F4U Corsair radial-engined naval fighter was one of the most prominent American aircraft of the Second World War.

Blitzkrieg strategy (1939-1940)

This effective strategy was based on the fast and synchronised attack of different branches of the army.

Added to your cart.