Ancient Egyptian deities

Ancient Egyptian deities

Ancient Egyptians worshipped a large number of gods and goddesses.

Lịch sử

Từ khoá

các vị thần, Amun, Re, Thoth, Hathor, Anubis, Set, Sobek, Horus, chữ tượng hình, Sekhmet, thần thoại, Ai Cập, cổ xưa, Thượng Đế, tôn giáo, thần mặt trời, pharaoh, huyền thoại, vẽ tranh tường, Bast, nhà thờ, thuyết đa thần, Thánh địa, linh mục, nạn nhân, giấy cói, lịch sử

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Egyptian Pharaoh and his wife (2nd millennium BC)

Egyptian Pharaohs were respected as gods, they were lords of life and death.

Kim tự tháp Ai Cập (Giza, thế kỷ 26 trước Công Nguyên)

Thành Phố Người Chết Giza là kỳ quan Cổ Đại duy nhất còn nguyên vẹn.

Pyramid of Djoser (Saqqara, 27th century BC)

The step pyramid, built in the 27th century BC, was the first pyramid in Egypt.

Tutankhamun’s tomb (14th century BC)

One of the greatest archaeological finds of the 20th century was the tomb of the Egyptian pharaoh.

Ancient Egyptian house

An average Egyptian dwelling consisted of regularly arranged rooms.

Ancient Egyptian sailing boat

The river and marine sailing boats of ancient Egypt were one-masted, oared boats

Clothing in ancient Egypt

Inhabitants of ancient Egypt wore characteristic clothes and jewellery.

Nông nghiệp thời cổ đại ở Thung Lũng sông Nile

Ai Cập cổ đại được gọi là "món quà của sông Nile", vì con sông này có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền văn minh Ai Cập.

Rosetta Stone

The Rosetta Stone helped to solve the mystery of hieroglyphics.

Battle of Kadesh (1285 BC)

The outcome of one of the greatest battles in the history of the ancient East (fought by the Egyptians and Hittites) was indecisive.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

The battle of Megiddo

Pharaoh Thutmose III defeated the rebellious coalition of Canaanite vassal states led by the king of Kadesh.

Greek gods

The Olympian gods in ancient Greek mythology were as diverse as humans.

Mặt Trời

Đường kính của Mặt Trời lớn gấp khoảng 109 lần đường kính của Trái Đất. Phần lớn khối lượng của nó được tạo thành từ hydro.

Added to your cart.