Reaktion mellan väte och syre

Knallgas är en blandningen av vätgas och syrgas. Den exploderar vid antändning.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyra, ribos och nukleobaser (cytosin, uracil, adenin och guanin).

Fulleren (C₆₀)

En kristallin allotrop av kol som upptäcktes i slutet av 1980-talet.

Blixtkrigsstrategi (1939-1940)

Denna effektiva strategi var byggd på snabba och synkroniserade angrepp av infanteri, pansar och flygstridskrafter tillsammans.

Karstområde (gymnasienivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Hus utan koldioxidutsläpp

Utformningen och konstruktionen av moderna hus spelar en viktig roll i att skydda miljön.

Kanaltunneln

Kanaltunneln är en 50,5 km lång järnvägstunnel som löper under Engelska kanalen, mellan Storbritannien och Frankrike.

Oljeraffinaderi

Bland de produkter som utvinns genom oljeraffinering hittar vi bland annat dieselolja, bensin och smörjmedel.

Meteorologiska instrument

Denna animation visar instrument som används för att observera atmosfäriska fenomen.

Typer av satelliter

Satelliter som kretsar runt jorden kan användas för civila eller militära ändamål.

Rymdfärja

Rymdfärjor (Space Shuttles) var bemannade, återanvändbara rymdfarkoster som användes av NASA.

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Solkraftverk

Solkraftverk omvandlar solenergi till elektricitet.

USS Ohio (USA, 1979)

Atomkraft användes först av den amerikanska flottan för att driva ubåtar i mitten av 1900-talet.

Kvävets kretslopp

Atmosfäriskt kväve binds av bakterier och används av levande organismer i form av olika föreningar.

Klimatzoner

Jorden är indelad i geografiska zoner och klimatzoner vilket också resulterar i vegetationszoner.

Cylindriska kroppar

Denna animation visar olika typer av cylindriska kroppar samt deras mantelytor.

Added to your cart.