Atmosfärens cirkulation

Skillnaden i temperatur mellan polarzonerna och ekvatorn orsakar atmosfärisk cirkulation vilken påverkas av ett antal faktorer, bland annat jordens rotation.

Fasövergångar

En fasövergång är omvandlingen av ett ämne från ett tillstånd till ett annat.

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i atmosfären.

Kovalenta bindningar i bensenmolekyler

I bensen finns sigma-bindningar samt delokaliserade pi-bindningar mellan kolatomer.

Kalciumatomens elektronkonfiguration

Denna animation visar kalciumatomens elektronkonfiguration.

Atommodellens utveckling

Historiska milstolpar i teorin kring atomens struktur.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt framdrivningssystem kan man minska utsläppen.

Aluminiumsmältverk

I aluminiumsmältverk framställs aluminium av aluminiumoxid genom smältelektrolys.

Kedjereaktion

Energin som frigörs vid kärnklyvning kan användas för civila eller militära ändamål.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet på jorden.

Kvävemolekylens struktur

Denna animation visar kvävemolekylens struktur, med en sigma och två pi-bindningar som håller samman atomerna.

Tvål

Fettsyror är uppbyggda av ett polärt huvud och en opolär svans, därför kan de användas för att lösa upp fettfläckar.

Salpetersyrlighet (HNO₂)

En av oxosyrorna i kväve. En färglös, måttligt stark syra med en stickande lukt, som bara existerar i vattenlösning.

Fosforpentoxid (P₂O₅)

En förening i form av vit rök som bildas vid förbränning av fosfor.

Kalciumkarbonat (CaCO₃)

Kalksten är ett vanligt förekommande material med ett brett användningsområde.

Svavelsyrlighet (H₂SO₃)

Färglös, måttlig syra som endast förekommer i vattenlösning.

Polymerisation av eten

Polymeriserad eten är känt som polyeten, en typ av plast.

Hus utan koldioxidutsläpp

Utformningen och konstruktionen av moderna hus spelar en viktig roll i att skydda miljön.

Reaktion mellan ammoniak och väteklorid

Ammoniumklorid är resultatet av reaktionen mellan ammoniak och väteklorid.

Added to your cart.