Offshore exploatering av naturgas (Norge)

Offshore exploatering av naturgas (Norge)

Troll A är en naturgasplattform i havet utanför Norge och den är den största offshore-plattformen som någonsin har byggts. Den reser sig cirka cirka 170 meter över vattenytan, väger 656 000 ton och dess totalhöjd är 472 meter.

Teknik

Nyckelord

gasutvinning, naturgas, gasfält, insättning, Utvinning, oljeplattform, fackla, kondensation, hav, petroleum, mineraltillgång, tankfartyg, teknologi, geografi

Relaterade objekt

Borgunds stavkyrka (1200-talet)

Träkyrkan byggdes någon gång mellan 1100- och 1200-talet och är den bäst bevarade stavkyrkan i Norge.

Dagbrott

I dagbrott, till skillnad från i underjordiska gruvor, tas lagren som täcker mineralkroppen bort och brytningen sker vid ytan.

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Fjord

En fjord är en lång, smal havsvik med branta väggar i en dal som skapats av glacial erosion.

Oljebrunnens drift

Maskiner som pumpar råolja till ytan.

Oljeplattform

Borrsträngen, som hålls på plats av borrtornet, borrar sig igenom havsbotten tills den når lagret som innehåller råolja.

Oljeraffinaderi

Bland de produkter som utvinns genom oljeraffinering hittar vi bland annat dieselolja, bensin och smörjmedel.

Skiffergas

Denna animation förklarar hydraulisk spräckning, tekniken som används vid skiffergasutvinning.

Transportnät

Animationen visar de viktigaste luft-, vatten- och landvägarna och knutpunkterna.

Underjordisk kolgruva

Till skillnad från i dagbrott, tas inte lagren som täcker kolfyndigheten bort, istället utvinns kolen under jord, i gruvschakt.

Värmekraftverk (kolvätebränsle)

Värmekraftverk omvandlar energi som frigörs vid förbränning av fossila bränslen eller förnybara resurser till elektricitet.

Vikingabosättning (900-talet)

Typiska vikingabosättningar fanns inte bara i Skandinavien utan anlades också i mer avlägsna områden.

Metanhydrat

Ett fast ämne som bildas vid låga temperaturer på jordens havsbottnar vid högt tryck.

Added to your cart.