Lokala vindar

Lokala vindar

De viktigaste typerna av lokala vindar är land- och sjöbris, berg- och dalvind samt fallvindar.

Geografi

Nyckelord

Lokala vindar, Atmosfärisk cirkulation, vind, Fallvind, mistral, FÖHN, atmosfär, lufttryck, temperatur, utfällning, natur, geografi

Relaterade objekt

Atmosfärens cirkulation

Skillnaden i temperatur mellan polarzonerna och ekvatorn orsakar atmosfärisk cirkulation vilken påverkas av ett antal faktorer, bland annat jordens rotation.

Blixt

En blixt är en kortvarig elektrostatisk urladdning som åtföljs av ett skarpt eller mullrande ljud som kallas åska.

Cykloner och anticykloner i tempererade klimatzoner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer, inuti vilka moln och nederbörd bildas.

Eoliska stäpp- och kustlandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustområden och stäpper.

Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Meteorologiska instrument (grundskolenivå)

Denna animation visar instrument som används för att undersöka atmosfäriska fenomen.

Molnbildning, olika typer av moln

Avdunstande ytvatten bildar moln i olika former från vilka vatten faller tillbaka till ytan i form av nederbörd.

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Tropiska cykloner

Cykloner är stora luftmassor i vilka vinden cirkulerar inåt, runt ett lågtryckscenter. Cykloner för med sig moln och nederbörd.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektricitet.

Meteorologiska instrument

Denna animation visar instrument som används för att observera atmosfäriska fenomen.

Monsun - vindsystem

Monsunvindar drar med sig kraftig nederbörd från havet till fastlandet.

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor inverkan på jordens klimat.

Added to your cart.