Blyackumulator

Blyackumulator

Elektrokemiska processer i en blyackumulator producerar elektrisk ström.

Kemi

Nyckelord

batteri, galvanisk cell, svavelsyra, blydioxid, bly, anod, katod, negativ pol, positiv pol, likström, polspänning, Farligt avfall, sura, elektrisk ström, reaktion, kraftkälla, ladda, oxidation, reduktion, lagringskapacitet, oorganiskt, elektrokemi, kemi

Relaterade objekt

Alkaliskt batteri

I alkaliska batterier alstras elektrisk ström genom elektrokemiska reaktioner.

Alstrande av växelström

Elektrisk ström kan alstras genom att ett ankare roteras i ett magnetfält.

Aluminiumsmältverk

I aluminiumsmältverk framställs aluminium av aluminiumoxid genom smältelektrolys.

Bränslecell

En bränslecell producerar miljövänlig elenergi genom en kemiska reaktion mellan syre och väte.

Dynamo

En dynamo omvandlar mekanisk energi till elektrisk likström.

Elbil

Tesla Model S är en av de första kommersiellt tillgängliga elbilarna.

Kondensator

Kondensatorer lagrar elektrisk energi i form av elektrisk laddning.

Likströmsmotor

Likströmsmotorn består av en permanent magnet och en spole, placerad inne i magneten, var i elektrisk ström flödar.

Sulfatjon (SO₄²⁻)

En jonförening som bildas när svavelsyra frigör en proton.

Svavelsyra (H₂SO₄)

En färglös, viskös, starkt frätande syra som används i flera industriella processer.

Upplösning av NaCl

Vanligt salt löses upp i vatten: polära vattenmolekyler bildar en beläggning runt jonerna.

Vattenturbin, generator

Vattenturbiner omvandlar rörelseenergin i vatten till elektricitet.

Transformator

En transformator är en anordning som används för att omvandla spänningen i elektrisk ström.

Added to your cart.