Aluminiumsmältverk

Aluminiumsmältverk

I aluminiumsmältverk framställs aluminium av aluminiumoxid genom smältelektrolys.

Kemi

Nyckelord

aluminiumproduktion, aluminium, aluminiumsmältverk, elektrolys, aluminiumoxid, råmaterial, kryolit, bauxit, reduktion, oxidation, anod, katod, likström, kolanod, koldioxid, kolmonoxid, rödslam, lättmetall, aluiminium folie, tillverkning, kulturgeografi, industrin, kemi

Relaterade objekt

Järnmetallurgi (gymnasienivå)

Råjärn framställs av järnmalm i järnsmältverk.

Blyackumulator

Elektrokemiska processer i en blyackumulator producerar elektrisk ström.

Cementproduktion

Den här animationen visar de olika stegen vid tillverkningen av cement.

Dagbrott

I dagbrott, till skillnad från i underjordiska gruvor, tas lagren som täcker mineralkroppen bort och brytningen sker vid ytan.

Hexagonalt metallgitter

Metaller som bildar hexagonala metallgitter är stela och svåra att bearbeta.

Metaller

Metallatomer sitter ordnade i en kristallstruktur.

Rymdcentrerat kubiskt gitter

Den minst tätpackade gitterstrukturen.

Underjordisk kolgruva

Till skillnad från i dagbrott, tas inte lagren som täcker kolfyndigheten bort, istället utvinns kolen under jord, i gruvschakt.

Upplösning av NaCl

Vanligt salt löses upp i vatten: polära vattenmolekyler bildar en beläggning runt jonerna.

Ytcentrerat kubiskt metallgitter

Det ytcentrerade kubiska metallgittret tillåter den tätaste sammanfogningen av metallatomer.

Alkaliskt batteri

I alkaliska batterier alstras elektrisk ström genom elektrokemiska reaktioner.

Järnmetallurgi (grundskolenivå)

Råjärn framställs av järnmalm i järnsmältverk.

Oljeraffinaderi

Bland de produkter som utvinns genom oljeraffinering hittar vi bland annat dieselolja, bensin och smörjmedel.

Added to your cart.