Етан (C₂H₆)

Етан (C₂H₆)

Засићен угљоводоник, други у хомологом реду алкана.

Хемија

Ознаке

етан, молекул етана, засићен угљоводоник, алкан, парафин, хомологни серије, устројство, Еклипсна конформација, Степеничаста конформација, нормалан ланац, засићене Бонд, земни гас, отворен ланац, грејање, стереоизомеризам, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Алкани

Алкани су засићени угљоводоници, који се могу сложити у хомологни низ.

Етин (ацетилен) (C₂H₂)

Први у хомологном низу ацетилен-угљоводоника.

Етен (етилен) (C₂H₄)

Први у хомологном реду алкена.

Винил-хлорид (C₂H₃Cl)

Мономер поливинил-хлорида.

Конформације молекуле етана

Молекула етана може да поприми стабилну отворену конфирмацију.

Сирћетна киселина (ацетатна киселина, CH₃COOH)

Један од производа оксидације етанола.

Политетрафлуоретилен, тефлон (C₂F₄)n

Један од најпознатијих синтетичких полимера.

Ацеталдехид (етанал) (CH₃CHO)

Један од алдехида, из индустријског аспекта важна сировина и полупроизвод.

Ацетамид (етанамид) (C₂H₅NO)

Бели, кристални материјал без мириса.

Етил ацетат (C₄H₈O₂)

Један од најпознатијих естара, који настаје у реакцији етил-алкохола и сирћетне киселине.

Бензол (C₆H₆)

Најједноставнији представник ароматичних спојева.

Етанол (etil-alkohol) (C₂H₅OH)

Најпознатији из групе алкохола, познат из прехрамбене индустрије.

Бутан (C₄H₁₀)

Четврти у хомолошком реду алкана.

Н-метилетанамид (C₃H₇NO)

Чвсто кристално једињење.

Пентан (C₅H₁₂)

Пети у хомологном реду алкана. Безбојна, запаљива текућина.

Пропан (C₃H₈)

Трећи у хомологном реду алкана, плин из групе угљоводоника.

Хексан (C₆H₁₄)

Засићени текући угљиководоник, шести члан хомологног реда алкана.

Added to your cart.