Znečisťovanie vody

Znečisťovanie vody

Hlavnými zdrojmi znečisťovania vody sú priemysel, poľnohospodárstvo a mestské oblasti.

Geografia

Kľúčové slová

Znečistenie vody, Znečistenie životného prostredia, ochrana životného prostredia, kal, kyslý dážď, udržateľný rozvoj, ľudská činnosť, čistenie odpadových vôd, pesticíd, klimatické zmeny, odlesňovanie, námorný obchod, námorná doprava, rádioaktívne žiarenie, priemyselné hnojivo, priemysel, osada, poľnohospodárstvo, Vodná doprava, chemický, voda, ropa, zemepis, odpad, Vývoj, spoločnosť, vízfelhasználás, jazerá, moria, rieka, škodlivá látka, výroba, Prostredie, príroda

Súvisiace extra

Scénky

Znečisťovanie vody

 • priemyselné znečisťovanie vôd
 • poľnohospodárske znečisťovanie vôd
 • znečisťovanie vôd mestami

Priemyselné znečisťovanie

 • radioaktívny odpad
 • priemyselné vedľajšie produkty - ťažké kovy
 • olej - ťažba ropy
 • priemyselná odpadová voda - organické látky, ťažké kovy
 • presakovanie

Poľnohospodárske znečisťovanie

 • intenzívna živočíšna výroba
 • živočíšny hnoj
 • intenzívna poľnohospodárska výroba - prípravky na ochranu rastlín (herbicídy, pesticídy) priemyselné hnojivá (dusičnany)
 • erodovaná pôda

Znečisťovanie mestami

 • námorná doprava
 • odpadová voda
 • znečistená rieka
 • odpad z domácností
 • vytečené palivo

Súvisiace extra

Čistiareň odpadových vôd

Očistenú odpadovú vodu je možné použiť v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu.

Vodovodná sieť

Systém dodávky vody zabezpečuje čistú a nezávadnú pitnú vodu pre spotrebiteľov.

Znečistenie životného prostredia

Priamy negatívny vplyv ľudstva na životné prostredie sa nazýva znečistenie.

Znečistenie pôdy

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia pôdy.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Metropola

Metropoly sú obrovské mestá, v ktorých počet obyvateľov presahuje 1 milión.

Odsoľovanie morskej vody

Odsoľovaním morskej vody sa vyrába z morskej vody pitná voda.

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Znečistenie ovzdušia

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia ovzdušia v priemysle, poľnohospodárstve a v mestách.

Dom bez emisií oxidu uhličitého

Dizajn a konštrukcia moderných domov hrajú dôležitú úlohu v ochrane životného prostredia.

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň Paks produkuje 40% elektrickej energie v Maďarsku.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú sediment.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Vývoj jazier

Stojaté vody v priehlbinách zemského povrchu môžu vznikať pôsobením endogénnych a exogénnych síl, respektíve ľudskou činnosťou.

Precízne poľnohospodárstvo

Táto animácia prezentuje využitie moderných technológií v poľnohospodárstve.

Systém ochrany pred povodňami

Ochranná hrádza, alebo, v prípade menších povodní, letná hrádza zaisťuje ochranu proti povodňových škodám.

Smetiarske auto

Smetiarske autá plnia dôležitú úlohu v každodennom živote miest.

Solárna elektráreň

Solárne elektrárne premieňajú slnečnú energiu na elektrinu.

Added to your cart.