Životný cyklus rastlín

Životný cyklus rastlín

Vývoj machorastov, papraďorastov, nahosemenných a krytosemenných rastlín charakterizuje striedanie generácií.

Biológia

Kľúčové slová

Životný cyklus, Mach, gymnosperms, krytosemenných rastlín, papraď, zygota, nepohlavná generácia, pohlavná generácia, rozmnožovanie, jadro, kužeľ, haploidný, spóra, vajcia, mužská pohlavná bunka, prvoklíčok, peľové vrecúško, vajíčko, diploidný, vegetatívna bunka, generatívna bunka, rastlina, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Rastliny

 • machorasty
 • papraďorasty
 • nahosemenné rastliny
 • krytosemenné rastliny

Pre rastliny je charakteristický životný cyklus so striedaním generácií. V rámci neho sa strieda pohlavná a nepohlavná generácia. Nepohlavná generácia sa rozmnožuje pomocou spór. Zo spór sa vyvinie pohlavná generácia, ktorá produkuje pohlavné bunky. Splynutím pohlavných buniek vzniká zygota, z ktorej sa znovu vyvinie nepohlavná generácia a celý cyklus sa začína odznova. Nepohlavná generácia získava po jednej chromozómovej sade od oboch pohlavných buniek (samčej a samičej), takže z genetického hľadiska je to diploidný organizmus. Spóra, ktorá vzniká počas redukčného delenia (meiózy) nepohlavnej generácie a pohlavná generácia, ktorá sa vyvinie z tejto spóry pozostávajú z haploidných buniek.

Životný cyklus machorastov

 • machová rastlina
 • stopka
 • výtrusnica
 • spóra
 • mladá machová rastlinka
 • samčí "pohlavný orgán "(♂)
 • samičí "pohlavný orgán" (♀)
 • vajíčková bunka
 • samčia pohlavná bunka
 • zygota
 • nepohlavná generácia
 • pohlavná generácia

Machorasty sú najjednoduchšími suchozemskými rastlinami. Ich bunky nevytvárajú pravé pletivá a orgány. Machorasty rastú v stielkach. Machová rastlinka je pohlavnou generáciou, čiže haploidným organizmom. Má primitívne samčie a samičie pohlavné orgány, ktoré produkujú pohlavné bunky. Oplodnenie si vyžaduje prítomnosť vody: vo vode samčie pohlavné bunky pomocou bičíka doplávajú k vajíčkam, ktoré sa nachádzajú v samičích pohlavných bunkách. Toto plávanie samčích pohlavných buniek je chemotaxiou, nakoľko ich pohyb je riadený chemickými látkami v okolí vajíčka.

Z oplodneného vajíčka sa vyvinie nepohlavná generácia, čiže stopka a výtrusnica. Pri ich dozrievaní sa otvorí vytrúsnica a vypadnú z nej spóry, ktoré vznikli prostredníctvom meiózy. Zo spór sa vyvinie nová pohlavná generácia, haploidná machová rastlinka. V prípade machorastov je pohlavná generácia oveľa lepšie vyvinutá ako nepohlavná generácia.

Životný cyklus papraďorastov

 • papraď
 • zhluk výtrusníc (sórus)
 • výtrusnica
 • spóra
 • mladý prvoklíčok
 • samičí pohlavný orgán (♀)
 • vajíčková bunka
 • samčí pohlavný orgán (♂)
 • samčia pohlavná bunka
 • zygota
 • vyvíjajúca sa papraď

Papraďorasty sú rastliny s pravými orgánmi a pletivami. Celá rastlina paprade je nepohlavnou generáciou. Spóry sa tvoria vo výtrusnici prostredníctvom meiózy. Z haploidných spór, ktoré vypadnú z výtrusnice, sa vyvinie prvoklíčok. Prvoklíčok je pohlavnou generáciou, má samčie a samičie pohlavné orgány. Pohyblivé samčie pohlavné bunky sa k vajíčku v samičom pohlavnom orgáne dostanú pomocou vody. Zo zygoty sa vyvinie diploidná rastlina paprade s dvojitou chromozómovou sadou. V životnom cykle papraďorastov je nepohlavná generácia oveľa lepšie vyvinutá ako pohlavná generácia.

Životný cyklus nahosemenných rastlín

 • vyvinutá nahosemenná rastlina
 • piestiková šiška (♀)
 • tyčinková šiška (♂)
 • plodolist
 • vajíčko
 • meióza
 • makrospóry
 • mikrospóra
 • peľové zrnko so vzduchovým vrecúškom
 • vajíčková bunka
 • zygota
 • krídlaté semeno
 • semenáčik

Životný cyklus nahosemenných rastlín a papraďorastov je podobný v tom, že lepšie je vyvinutá diploidná, čiže nepohlavná generácia. Nahosemenné rastliny však pri rozmnožovaní nepotrebujú vodu, majú dva typy spór, samčie a samičie. Vytvárajú sa v špeciálnych rozmnožovacích štruktúrach, na plodolistoch šišky.

Pri báze plodolistov samičích šišiek sa nachádzajú vajíčka a v nich sa vytvárajú samičie spóry, megaspóry. Dokopy sa vytvoria štyri megaspóry a v jednej z nich vznikne vajíčková bunka.

Na plodolistoch samčích šišiek rastú peľové vačky. V peľových vačkoch prebieha meióza a vznikajú mikrospóry. Z mikrospór sa potom vyvinú peľové zrnká. Samčie pohlavné bunky vzniknú z jednej z buniek peľových zrniek. Počas opeľovania vietor dopraví peľové zrnká k samičej šiške. Z peľových zrniek, ktoré sa dostanú do blízkosti otvoru vajíčka vyrastie peľové vrecúško a cez neho sa dostanú samčie pohlavné bunky k vajíčkovej bunke. Po oplodnení sa vyvinie krídlaté semeno nahosemenných rastlín. Vývoj semena môže trvať až 3 roky. Potom vypadne zo šišky a vyklíči z neho nová rastlina.

Životný cyklus krytosemenných rastlín

 • peľnica
 • nitka
 • peľové zrnká
 • semenník
 • vajíčko
 • protistojné bunky
 • diploidná centrálna bunka
 • pomocné bunky
 • vajíčková bunka
 • peľové vrecúško
 • peľové zrnko
 • embryo
 • semeno
 • plod
 • semenáčik
 • vyvinutá krytosemenná rastlina
 • kvet

Kvet krytosemenných rastlín poskytuje vyvíjajúcim sa pohlavným bunkám väčšiu ochranu, ako šišky nahosemenných rastlín. Reprodukčné bunky sa totiž nevyvíjajú na povrchu otvoreného plodolistu, ale v uzatvorených semenníkoch a peľniciach.

Samičí plodolist, semenník sa nachádza na spodku blizny a ukrýva vajíčko. Vo vajíčku prebehne meióza a vytvoria sa štyri megaspóry. Zachová sa však iba jedna z nich a vyvinie sa z nej osem osobitných buniek. Z týchto ôsmich buniek najdôležitejšími sú vajíčková bunka a centrálna bunka.
V peľnici samčieho plodolistu, čiže tyčinky vznikajú samčie spóry, tzv. mikrospóry. Vtedy bude z nich peľové zrnko, keď sa v nich vytvorí vegetatívna a generatívna bunka. Pri opelení kvetu sa peľové zrnko dostane na povrch blizny a vyrastie z neho peľové vrecúško, ktoré smeruje k vajíčku. Peľovým vrecúškom prechádzajú dve spermiové bunky, ktoré vznikli delením z generatívnej bunky. Vo vajíčku jedna spermiová bunka oplodní vajíčkovú bunku a druhá spermiová bunka centrálnu bunku. Nazývame to dvojitým oplodnením. Po oplodnení sa vyvinie plod, ktorý má vo vnútri semená. Po vyklíčení semena sa začne vývoj novej krytosemennej rastliny.

Súvisiace extra

Životný cyklus machorastov a papraďorastov

Táto animácia porovnáva životný cyklus machorastov a papraďorastov, pomáha pochopiť všeobecný životný cyklus rastlín.

Borovica lesná

Jeden z najrozšírenejších druhov borovíc na svete, ktorý pochádza z Eurázie.

Jabloň

Jablko je celosvetovo jedným z najobľúbenejších ovocí.

Kvety krytosemenných rastlín

Pomocou tejto animácie môžete spoznať jednotlivé typy kvetov krytosemenných rastlín

Peľ

Peľ slúži na oplodnenie vajíčok rastlín. Jeho zrná majú rôzne tvary a veľkosti charakteristické pre daný druh.

Vegetatívne orgány rastlín

Orgány, ktoré rastlina potrebuje k svojmu prežitiu a vývoju.

Obilniny

Obilniny patria k čeľadi lipnicovitých a pestujú ich pre zrná, ktoré majú význam vo výžive.

Added to your cart.