Vývoj nebeskej mechaniky

Vývoj nebeskej mechaniky

Animácia predstavuje diela astronómov a fyzikov, ktorí zmenili náš pohľad na vesmír.

Fyzika

Kľúčové slová

Kepler, Galileo Galilei, newton, Einstein, Copernicus, Tycho Brahe, Bruno, Giordano Bruno, astronóm, fyzik, heliocentrický, pohľad na svet, Slnečná sústava, vesmír, eliptická dráha, deň, planéta, mesiac, Jupiter, Mliečna cesta, výsluch, ohnisko, právo, nekonečný, upálený na hranici, počet, Gravitácia, Zákon sily, relativita, teória relativity, spacetime, rýchlosť svetla, Mechanika, astronómia, astrofyzika, fyzika, vedec, pozorovanie

Súvisiace extra

Otázky

 • Pomocou akého mechanického prostriedku možno preukázať rovnomerný priamočiary pohyb?
 • Mesiace ktorej planéty objavil Galilei?
 • Ktorý astronomický model Galilei nepodporoval?
 • Zavedením akej metódy spôsobil Galilei revolúciu vo vede?
 • Čo je teória?
 • Loď pláva priamočiaro a rovnomernou rýchlosťou po úplne hladkej hladine mora. Ktoré vyhlásenie je nesprávne?
 • Teleso tlačí na pôdu silou 10 N. Akou silou tlačí pôda na teleso?
 • Čo sa deje s telesom vykonávajúcim rovnomerný priamočiary pohyb, ak na neho nepôsobí žiadna sila?
 • Kvôli čomu sa zastaví teleso postrčené na stole?
 • Dve telesá v pokoji, z ktorých jedno je ľahšie a druhé ťažšie, zrýchľuje rovnaká sila. Aké je zrýchlenie týchto telies?
 • Dve telesá v pokoji, z ktorých jedno váži 1 kg a druhé 10 kg, zrýchľuje rovnaká sila. Aké je zrýchlenie týchto telies?
 • Ktoré teleso vyvíja väčšiu gravitačnú silu na druhé teleso? Lopta na Zem alebo Zem na loptu?
 • Ktorú matematickú metódu nevypracoval Newton?
 • Planéty obiehajú okolo Slnka po ... dráhach.
 • Kde je rýchlosť planét väčšia?
 • Koho astronomické údaje využil Kepler pri vypracovaní zákonov opisujúcich pohyb planét?
 • Koľko zákonov opisujúcich pohyb planét vypracoval Kepler?
 • Ktorý bol Keplerov najvýznamnejší krok?
 • Kto bol Braheho asistent?
 • Kto využil Braheho údaje pri vypracovaní zákonov opisujúcich pohyb planét?
 • V prvom rade čím prispel Brahe k rozvoju vedy?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPodľa Braheho Zem obieha okolo Slnka.
 • Ako dokázal Brahe, že obloha nie je stála a nemenná?
 • Čo platí pre heliocentrický model?
 • Podľa Kopernika planéty obiehajú okolo Slnka po ... dráhach.
 • Prečo obhajoval Kopernik kruhové dráhy?
 • Čo je kopernikovský obrat?
 • Kto vypracoval okrem Kopernika heliocentrický model?
 • Ako zomrel Giordano Bruno?
 • Prečo odsúdili Bruna na smrť?
 • Čo tvrdil Bruno o hviezdach?
 • Čo tvrdil Bruno o rozsahu vesmíru?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nBruno vypracoval svoj astronomický model pomocou matematických metód a presných pozorovaní.
 • Ktorú teóriu nevypracoval Einstein?
 • Pôsobenie akej sily vysvetľuje všeobecná teória relativity?
 • Čo nie je podľa špeciálnej teórie relativity relatívne?
 • Čo sa deje s rýchlo sa pohybujúcimi hodinkami?
 • Pomocou čoho vysvetľuje všeobecná teória relativity gravitáciu?
 • Čo by sa stalo, keby sme sa pohybovali rýchlosťou svetla?
 • Akú rýchlosť svetla by sme namerali, keby sme sa pohybovali smerom k zdroju svetla polovičnou rýchlosťou svetla (300˙000 km/s)?
 • Hodinky pozorovateľa, ktorý sa pohybuje vzhľadom k Zemi, sa spomaľujú. Akú zmenu vidí pozorovateľ na pozemských hodinkách?
 • Ktorej vedeckej oblasti sa Klaudios Ptolemaios nevenoval?
 • Čo charakterizuje Ptolemaiov model?
 • Čo je epicyklus?
 • Kde žil a pracoval Ptolemaios?
 • Dokedy platilo Ptolemaiove astronomické učenie?

Scénky

Astronómovia, fyzici

 • Ptolemaios
 • Mikuláš Koperník
 • Tycho Brahe
 • Johannes Kepler
 • Galileo Galilei
 • Giordano Bruno
 • Isaac Newton
 • Albert Einstein

Mikuláš Koperník

Mikuláš Kopernik vypracoval heliocentrický astronomický model. V 3. storočí pred Kr. jeden grécky vedec, Aristarchos takisto zostavil heliocentrický model, ale ten sa nerozšíril. Namiesto neho sa stal všeobecne uznávaným ptolemaiovský geocentrický model a od 2. storočia po Kr. slúžil ako hlavný model.

Kopernik vypracoval svoj vlastný heliocentrický model, ktorý bol publikovaný v jeho knihe vydanej v roku 1543. Pomocou tohto modelu - v porovnaní s geocentrickým modelom - možno jednoduchšie vysvetliť pohyb astronomických objektov. Kopernik však z metafyzický dôvodov tvrdil, že dráhy majú tvar "dokonalého" kruhu, čo veľmi skomplikovalo jeho model. Tento problém neskôr vyriešil Kepler, ktorý zaviedol eliptické dráhy.

Kopernikov model znamenal veľký prínos, nakoľko odstránil Zem zo stredu vesmíru. Týmto zásadne ovplyvnil filozofiu a vedu. Na jeho dôležitosť poukazuje aj výraz "kopernikovský obrat".

Tycho Brahe

Tycho Brahe sa do dejín vedy zapísal predovšetkým vďaka svojim presným astronomickým pozorovaniam a meraniam. V roku 1572 spozoroval výbuch supernovy, čo otriaslo vtedajším všeobecným presvedčením, podľa ktorého obloha bola večná a nemenná. Výpočtom dráhy jednej kométy dokázal, že kométy nie sú atmosférické javy. V jeho astronomickom modeli planéty obiehajú okolo Slnka, Zem však nie je planéta, ale nehybný stred vesmíru. V roku 1600, jeden rok pred svojou smrťou, si za svojho asistenta najal Keplera, ktorému odovzdal výsledky svojich meraní. Brahe uskutočnil mimoriadne presné astronomické pozorovania, ktoré boli pre Keplera zdrojom údajov pri vypracovaní troch zákonov opisujúcich pohyb planét.

Johannes Kepler

Johannes Kepler opisom pohybu planét spôsobil vo vede veľký prelom. Kopernik vo svojom heliocentrickom modeli z metafyzických dôvodov predpokladal kruhové dráhy. Táto domnienka však nebola založená na pozorovaniach. Vypracoval tak zložitý systém kruhových dráh (cyklov a epicyklov), v ktorom sa planéta pohybuje po kruhovej dráhe, stred kruhovej dráhy sa takisto pohybuje po kruhovej dráhe, ktorej stred sa tiež pohybuje po kruhovej dráhe a tak ďalej. Tento model bol veľmi komplikovaný, predpoklad kruhových dráh vôbec nebol potrebný.

Tento problém Kepler vyriešil tak, že odstránil zbytočný predpoklad "dokonalého", "božského" kruhového pohybu. Ďalej vyhlásil, že planéty obiehajú okolo Slnka po eliptických dráhach, v ktorých sa Slnko nachádza v jednom spoločnom ohnisku. To je 1. Keplerov zákon.

Podľa 2. Keplerovho zákona planéty sa v perihéliu pohybujú rýchlejšie, ako keď sú v aféliu. Spojnica Slnka a planéty (sprievodič) opíše za rovnaký čas vždy rovnakú plochu.

3. Keplerov zákon opisuje dobu obehu planét, ktoré obiehajú okolo Slnka v rôznej vzdialenosti: pomer druhých mocnín obežných dôb ľubovoľných dvoch planét sa rovná pomeru tretích mocnín hlavných polosí ich obežných dráh.

Kepler pri vypracovaní troch zákonov opisujúcich pohyb planét vo veľkej miere využil presné údaje meraní, ktoré uskutočnil Tycho Brahe.

Galileo Galilei

Galileo Galilei je považovaný za jedného zo zakladateľov modernej vedeckej metodológie. Zaviedol metódu experimentovania, pomocou ktorej možno javy skúmať v rámci kontrolovaných a metodologických podmienok, spôsobom, ktorý možno opakovať. Počas vedeckého výskumu sa formulujú domnienky a hypotézy, ktorých správnosť sa kontroluje pomocou pokusov a pozorovaní. Ak sa domnienku podarí dokázať, stáva sa z nej teória.

Galilei skúmal oblohu pomocou ďalekohľadu, v roku 1610 objavil štyri mesiace Jupitera. Tie sa nazývajú ako Galileove mesiace. Na Mesiaci objavil vrchy a krátery, skúmal slnečné škvrny, zistil, že Mliečnu cestu tvoria hviezdy.

Obhajoval kopernikovský heliocentrický model. Podporovali ho niekoľkí vysokopostavení cirkevní hodnostári, vážil si ho aj pápež Pavol V. a jeho nasledovník Urban VIII., ktorý mu udelil ročnú rentu. Galilei však nevyhovel požiadavke pápeža, aby nezaujal jednoznačné stanovisko ohľadne heliocentrického modelu a vo svojom diele Dialóg oficiálne stanovisko cirkvi dáva do úst prostoduchého Simplicia. Inkvizícia ho uznala za vinného kvôli urážke pápežskej autority, nútili ho, aby odvolal svoje stanovisko a dostal trest domáceho väzenia. Napriek rozšírenej povere nikdy ho neuväznili a nemučili, aj po vynesení rozsudku mu odovzdávali rentu.

Galilei dosiahol významné výsledky aj vo fyzike. Dokázal, že telesá pri padaní nezávisle od svojej hmotnosti dosahujú rovnaké zrýchlenie, ak neberieme do úvahy odpor vzduchu. Podľa Galileiho princípu relativity neexistuje žiadny mechanický experiment, pomocou ktorého by bolo možné rozlíšiť telesá vykonávajúce rovnomerný priamočiary pohyb: takýto pohyb je teda relatívny, a preto môžeme povedať, že prvé teleso sa pohybuje vzhľadom k druhému telesu a takisto druhé teleso vzhľadom k prvému. V prípade lode plávajúcej po úplne hladkej morskej hladine nevieme určiť pomocou žiadneho experimentu, či je v pokoji alebo vykonáva rovnomerný priamočiary pohyb. Einstein vo svojej špeciálnej teórii relativity Galileiho princíp relativity rozšíril na všetky fyzikálne zákony, vrátane jeho mechanických zákonov.

Giordano Bruno

Giordano Bruno ďalej rozvinul kopernikovský heliocentrický model. Kopernik do stredu vesmíru umiestnil namiesto Zeme Slnko. Bruno zašiel ešte ďalej a tvrdil, že ani Slnko nie je stredom vesmíru, aj hviezdy považoval za slnká, okolo ktorých takisto môžu obiehať planéty, na ktorých môže existovať život. Podľa Bruna je vesmír nekonečný. Bruno sa okrem kozmológie venoval aj filozofii, teológii a mágii. Bol prívržencom panteizmu, t.j. hlásal jednotu Boha a prírody. Veril na putovanie duší, odmietal doktrínu Svätej Trojice, Ježiša považoval za čarodejníka, ktorého obesili. Kvôli kacírstvu inkvizícia odsúdila Bruna na smrť a v roku 1600 ho upálili na hranici.

Isaac Newton

Newton vypracovaním výpočtu diferenciálov a integrálov položil základy kalkulu. Venoval sa aj optike, skúmal povahu svetla, zhotovil po ňom pomenovaný ďalekohľad. Sformuloval gravitačný zákon a položil základy mechaniky.

Podľa prvého Newtonovho zákona teleso zotrvá v pohybe dovtedy, kým nie je nútené vonkajšou silou tento svoj stav zmeniť. Tým ukončil mylné učenie siahajúce až po Aristotela, podľa ktorého k udržaniu telesa v pohybe je potrebné pôsobenie sily. V skutočnosti sila nie je potrebná na udržanie rovnomerného pohybu, ale na zmenu pohybového stavu: zrýchlenie voľne padajúceho telesa spôsobuje gravitačná sila, spomalenie šmýkajúceho sa telesa zapríčiňuje zas trecia sila.

Druhý Newtonov zákon hovorí, že zrýchlenie telesa je priamo úmerné výslednici síl pôsobiacich na dané teleso, a koeficientom úmernosti je hmotnosť. To znamená, že pohybový stav je ťažšie zmeniť v prípade telies s väčšou hmotnosťou: hmotnosť je mierou zotrvačnosti.

Tretí zákon je zákon akcie a reakcie: podľa neho pri vzájomnom pôsobení dvoch telies tieto dve telesá pôsobia na seba rovnako veľkými silami opačného smeru.

V zmysle Newtonovho gravitačného zákona akékoľvek dve telesá sa vzájomne priťahujú. Gravitačná sila je priamo úmerná súčinu hmotností týchto telies. Newton predpokladal, že rovnaká sila, t.j. gravitácia, ktorá formuje pohyb planét, pôsobí aj na pozemské telesá. Týmto zjednotil nebeskú a pozemskú mechaniku.

SI jednotka sily je pomenovaná po Newtonovi. Dodnes sa považuje za jedného z najvplyvnejších fyzikov a matematikov, jedného zo zakladateľov modernej vedy.

Albert Einstein

Albert Einstein bol jedným z najvýznamnejších fyzikov 20. storočia. Vypracoval špeciálnu teóriu relativity, ktorá spôsobila revolúciu v našom chápaní priestoru a času. Podľa tejto teórie rýchlosť svetla je pre každého pozorovateľa konštantná, 300 000 km/s bez ohľadu na to, či sa pozorovateľ vzhľadom k zdroju svetla pohybuje alebo je v pokoji. Podľa špeciálnej teórie relativity je rýchlosť svetla hraničnou rýchlosťou, pohybujúce sa telesá ju nevedia prekročiť. Keď sa teleso blíži k rýchlosti svetla, čas sa spomaľuje, hmotnosť narastá a teleso sa skracuje. Ak sa dvaja pozorovatelia pohybujú rovnomerne vzhľadom jeden k druhému, ktoréhokoľvek z nich môžeme považovať za nehybného: pohyb je relatívny a z toho na základe konštantnej rýchlosti svetla môžeme odvodiť, že aj vzdialenosť, hmotnosť a časrelatívne veličiny. Napríklad ak sa dvaja pozorovatelia pohybujú rovnomerne vzhľadom jeden k druhému, obaja si všimnú, že sa hodinky toho druhého spomaľujú. Tieto relativistické účinky sa stávajú významnými iba v prípade veľmi vysokých rýchlostí, v prípade rýchlostí v našom každodennom živote sú zvyčajne zanedbateľné, ale často je potrebné ich uplatnenie v technike. Výsledkom špeciálnej teórie relativity je Einsteinova známa rovnica E = mc², podľa ktorej sú energia a hmotnosť vzájomne premeniteľné. Toto sa využíva napríklad aj v jadrových elektrárňach alebo atómových bombách.

Všeobecná teória relativity vysvetľuje gravitáciu. Podľa nej telesá zakrivujú časopriestor kvôli svojej hmotnosti, toto zakrivenie vytvára v gravitačnom poli dráhu pohybujúcich sa telies.

Einstein okrem dvoch teórií relativity dosiahol aj mnohé ďalšie dôležité vedecké výsledky. Okrem iného analýzou Brownovho pohybu potvrdil atómovú štruktúru látky, respektíve svojím vysvetlením fotoelektrického efektu dokázal časticový charakter svetla a existenciu fotónov, za čo mu bola udelená Nobelova cena.

Animácia

Ptolemaios

Klaudios Ptolemaios žil v 1. a 2. storočí po Kr., v Egypte, ktorý bol v tom čase pod rímskou nadvládou.
Pracoval v meste Alexandria. Tento vplyvný polyhistor, ktorý písal v gréčtine, zhrnul staroveké astronomické poznatky. Okrem toho sú významné aj jeho matematické a geografické diela.
V oblasti astronómie jeho učenie pokladali za pravdivé až do 17. storočia a cirkev sa dogmaticky pridržiavala jeho modelu (ktorý bol neskôr pomenovaný po ňom).

Geocentrický model vychádzal zo zdanlivého pohybu astronomických objektov, ktorý možno pozorovať aj voľným okom. Podľa neho okolo guľatej Zeme obiehajú po kruhových dráhach všetky ostatné astronomické objekty, a to stálou, ale odlišnou rýchlosťou.
Ptolemaiov model však vykazoval výrazné odchýlky v porovnaní s reálnymi meraniami, a preto ho upravil. V upravenom modeli každá planéta obieha po kruhovej dráhe, nazývanej epicyklus, zároveň aj stred samotného epicyklu obieha po kruhovej dráhe, nazývanej deferent, ktorej stred tvorí Zem.
Takto vytvorený model bol oveľa presnejší, navyše zodpovedal otázku, prečo zdanlivá dráha planét na oblohe obsahuje občas slučky.
Avšak tento model ešte stále neopísal skutočnosť dokonale. Astronómovia preto museli zaviesť ďalšie epicykly, ak chceli dosiahnuť presné výpočty.
Týmto spôsobom sa však výpočty stali veľmi komplikovanými. Tento problém bol vyriešený až neskôr, vďaka Kopernikovmu a Keplerovmu modelu.

Rozprávanie

Mikuláš Kopernik vypracoval heliocentrický astronomický model. Kopernik týmto modelom odstránil Zem zo stredu vesmíru. Zásadne tým ovplyvnil filozofiu a vedu. Na jeho dôležitosť poukazuje aj výraz "kopernikovský obrat".

Tycho Brahe sa do dejín vedy zapísal predovšetkým vďaka svojim presným astronomickým pozorovaniam a meraniam. Keplera si najal za svojho asistenta a odovzdal mu výsledky svojich meraní. Brahe uskutočnil mimoriadne presné astronomické pozorovania, ktoré boli pre Keplera zdrojom údajov pri vypracovaní troch zákonov opisujúcich pohyb planét.

Johannes Kepler opisom pohybu planét spôsobil vo vede veľký prelom. Kopernik vo svojom heliocentrickom modeli z metafyzických dôvodov predpokladal kruhové dráhy. Táto domnienka však nebola založená na pozorovaniach. Kepler vyhlásil, že planéty okolo Slnka neobiehajú po kruhových, ale po eliptických dráhach. Týmto značne zjednodušil heliocentrický model. Kepler pri vypracovaní troch zákonov opisujúcich pohyb planét vo veľkej miere využil presné údaje meraní, ktoré uskutočnil Tycho Brahe.

Giordano Bruno tvrdil, že Slnko nie je stredom vesmíru, aj hviezdy považoval za slnká, okolo ktorých takisto môžu obiehať planéty, na ktorých môže existovať život. Okrem kozmológie sa venoval aj teológii a mágii. Kvôli kacírstvu inkvizícia odsúdila Bruna na smrť a v roku 1600 ho upálili na hranici.

Galileo Galilei je považovaný za jedného zo zakladateľov modernej vedeckej metodológie. Zaviedol metódu experimentovania, pomocou ktorej možno javy skúmať v rámci kontrolovaných a metodologických podmienok, spôsobom, ktorý možno opakovať. Galilei bol zástancom heliocentrického modelu. Dokázal, že telesá pri padaní nezávisle od svojej hmotnosti dosahujú rovnaké zrýchlenie, ak neberieme do úvahy odpor vzduchu. Sformuloval Galileiho princíp relativity, ktorý Einstein rozšíril vo svojej špeciálnej teórii relativity na všetky fyzikálne zákony, vrátane Galileiho mechanických zákonov.

Newton vypracovaním výpočtu diferenciálov a integrálov položil základy kalkulu. Venoval sa aj optike, skúmal povahu svetla, zhotovil po ňom pomenovaný ďalekohľad. Sformuloval gravitačný zákon a položil základy mechaniky. Prišiel na to, že sila mení pohybový stav telies: tým ukončil mylné učenie siahajúce až po Aristotela, podľa ktorého k udržaniu telesa v pohybe je potrebné pôsobenie sily. Newton predpokladal, že rovnaká sila, t.j. gravitácia, ktorá formuje pohyb planét, pôsobí aj na pozemské telesá. Týmto zjednotil nebeskú a pozemskú mechaniku. Považuje sa za jedného z najvplyvnejších fyzikov a matematikov, jedného zo zakladateľov modernej vedy.

Albert Einstein bol jedným z najvýznamnejších fyzikov 20. storočia. Vypracoval špeciálnu teóriu relativity, ktorá spôsobila revolúciu v našom chápaní priestoru a času. Podľa známej rovnice E = mc² energia a hmotnosť sú vzájomne premeniteľné. Toto sa využíva napríklad aj v jadrových elektrárňach alebo atómových bombách. Všeobecná teória relativity vysvetľuje gravitáciu. Podľa nej telesá zakrivujú časopriestor kvôli svojej hmotnosti, toto zakrivenie vytvára v gravitačnom poli dráhu pohybujúcich sa telies. Einstein analýzou Brownovho pohybu potvrdil atómovú štruktúru látky, respektíve svojím vysvetlením fotoelektrického efektu dokázal časticový charakter svetla a existenciu fotónov, za čo mu bola udelená Nobelova cena.

Klaudios Ptolemaios žil v 1. a 2. storočí po Kr., v Egypte, ktorý bol v tom čase pod rímskou nadvládou. Tento vplyvný polyhistor, ktorý písal v gréčtine, zhrnul staroveké astronomické poznatky. V oblasti astronómie jeho učenie pokladali za pravdivé až do 17. storočia a cirkev sa dogmaticky pridržiavala jeho modelu (ktorý bol neskôr pomenovaný po ňom). Geocentrický model vychádzal zo zdanlivého pohybu astronomických objektov, ktorý možno pozorovať aj voľným okom. Podľa neho okolo guľatej Zeme obiehajú po kruhových dráhach všetky ostatné astronomické objekty, a to stálou, ale odlišnou rýchlosťou.

Súvisiace extra

Fyzici, ktorí zmenili svet

Činnosť týchto výnimočných vedcov mala obrovský vplyv na vývoj fyziky.

Keplerove zákony pohybu planét

Tri dôležité zákony popisujúce pohyb planét boli formulované Johannesom Keplerom.

Slnečná sústava, planéty

Okolo Slnka obieha na obežnej dráhe 8 planét.

Vývoj modelu atómu

Hlavné fázy v histórii o teórií a názoroch o štruktúre atómu.

Dielňa Galilea Galileiho

Galileo Galilei obohatil fyziku a astronómiu o dôležité poznatky.

Gravitačná vlna (LIGO)

Keď telesá s veľkou hmotnosťou vykonávajú zrýchľujúci sa pohyb, vznikajú okolo nich vlny v časopriestore, ktoré sa nazývajú gravitačnými vlnami.

Keplerov vesmírny teleskop

Pomocou Keplerovho vesmírneho teleskopu hľadáme mimo našej slnečnej sústavy planéty podobné našej Zemi s podmienkami vhodnými pre život.

Laboratórium Marie Curie

Marie Curie, ktorá získala Nobelovu cenu za fyziku a chémiu, je asi najznámejšou ženou v dejinách vedy.

Mliečna cesta

Priemer našej galaxie je približne 100 tisíc svetelných rokov, obsahuje viac ako 100 miliárd hviezd, z ktorých jednou je Slnko.

Newtonove pohybové zákony

Táto animácia rozoberá tri pohybové zákony, ktoré publikoval Sir Isaac Newton. Tieto zákony spôsobili vo fyzike prevrat.

Pôsobenie síl

Animácia nám predstaví ako pôsobia sily na rôzne typy vozidiel.

Torzné kyvadlá

Sila môže byť meraná, meraním skrútenia torzného drôtu v torznej rovnováhe.

Zaujímavé fakty z geografie - Astronómia

Naša slnečná sústava nám ponúka mnoho zaujímavých faktov.

Cesta Jurija Gagarina do vesmíru (1961)

Prvý človek, ktorý vzlietol do vesmíru bol Gagarin. Na svoj kozmický let odštartoval 12. apríla 1961 v lodi Vostok 1 zo sovietskeho kozmodrómu Bajkonur.

Hubblov vesmírny ďalekohľad

Hubblov vesmírny ďalekohľad je umiestnený mimo zemskej atmosféry.

Kozmické sondy Voyager

Kozmické sondy Voyager boli prvé umelé objekty ktoré opustili slnečnú sústavu. Zbierajú údaje o vesmíre a nesú so sebou elektronickú platňu s nahrávkou o...

Misia Dawn

Zmapovaním Vesty a Ceres môžeme získať informácie o rannom období slnečnej sústavy a o formovaní terestriálnych planét.

Misia New Horizons

Kozmickú sondu New Horizons vypustili v roku 2006. Jej úlohou bolo skúmať Pluto a Kuiperov pás.

Teleskopy

Animácia prezentuje šošovkové a zrkadlové teleskopy používané v astronómii.

Šikmá veža v Pise (14. storočie)

Stredoveká zvonica katedrály v Pise je najslávnejšia šikmá veža na svete.

Atomová bomba (1945)

Na vývoji atómovej bomby spolupracovali aj maďarskí vedci.

Expedícia Mars

Kozmické sondy a Mars rovery skúmajú štrukrúru Marsu a prípadné stopy života.

Fúzny reaktor

Jadrová fúzia bude slúžiť ako šetrný k životnému prostrediu a prakticky neobmedzený zdroj energie.

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň Paks produkuje 40% elektrickej energie v Maďarsku.

Jupiter

Jupiter je najväčšia planéta slnečnej sústavy, má dva a pol krát väčšiu hmotnosť než všetky ostatné planéty dohromady.

Naši astronomickí susedia

Predstavenie susedných planét, hviezd a galaxií.

Obsevatórium

Observatóriá sú často postavené vo vysokých nadmorských výškach, aby sa minimalizovali vplyvy atmosférickej turbulencie.

Space Shuttle (kozmický raketoplán)

Bol americký kozmický pilotovaný raketoplán používaný na lety do vesmíru vládnou organizáciou NASA.

Sputnik 1

Družica Sovietskeho zväzu bola prvá umelá družica Zeme (v októbri 1957).

Stav beztiaže

Kozmická loď počas svojej dráhy je v stálom stave voľného pádu.

Typy hviezd

Priebeh vývoja priemerných a ťažkých hviezd.

Typy satelitov

Satelity na obežnej dráhe okolo Zeme môžu byť použité pre civilné a vojenské účely.

Medzinárodná vesmírna stanica

Medzinárodná vesmírna stanica je obytný satelit postavený v spolupráci s 16 krajinami.

Pristátie na Mesiaci: 20.júla 1969

Neil Armstrong, jeden z členov posádky Apolla-11 bol prvý človek, ktorý vkročil na Mesiac.

Added to your cart.