Výroba cementu

Výroba cementu

Táto 3D scénka vám predstaví celý proces výroby cementu.

Geografia

Kľúčové slová

výroba cementu, cement, výroba, cementáreň, betón, spojivo, klinker, Znečistenie životného prostredia, Skleníkový efekt, Výstavba, vrstva hliny, vápenec, piesok, prach, oxid uhličitý, spoločnosť, Energia, priemysel, globálne otepľovanie, zemepis, technika

Súvisiace extra

Scénky

Závody

 • hlinisko - Suroviny sa získavajú povrchovou ťažbou.
 • vápencová baňa - Suroviny sa získavajú povrchovou ťažbou.
 • výroba cementu
 • výroba betónu
 • výstavba
 • ťažba piesku - Suroviny sa získavajú povrchovou ťažbou.

Cement je spojivo: zvyčajne je to najemno zomletá anorganická látka, ku ktorej keď pridáme vodu, jej zložky vstúpia do chemickej reakcie a vznikne pevná látka podobná kameňu, ktorá je nerozpustná vo vode. Cement je jednou zo surovín betónu, najviac sa preto používa v stavebnom priemysle.
Pri výrobe cementu najdôležitejšími surovinamivápenec a íl. Tie sa získavajú povrchovou ťažbou a do cementárne sa prepravujú na nákladných vozidlách alebo pásovom dopravníku.

Proces

 • íl
 • vápenec
 • pásový dopravník - Vyťažené suroviny sa prepravujú na miesto spracovania.
 • drvič - Vyťažené suroviny rozdrví na menšie časti.
 • piesok
 • prídavná látka
 • homogenizátor - Zo surovín, ktorých zloženie nie je stále, sa musí do vypaľovacej pece dostať hmota s čo najrovnomernejším zložením.
 • mlyn na suroviny - Slúži na zomletie homogenizovanej suroviny na jemný prášok.
 • silo na surovú múčku - Sem sa dostáva najemno zomletá surová múčka pred fázou vypaľovania.
 • predhrievacia veža - Surová múčka sa pred prepravením do vypaľovacej pece prevedie cez predhrievací systém s výmenníkom tepla.
 • vypaľovacia pec na slinok - Rotačná pec, z ktorej na konci vypadne slinok.
 • chladič slinku - Teplota slinku, ktorý vypadne z pece, presahuje 1000 °C. Slinok sa musí rýchlo schladiť pod 600 °C, aby sa predišlo škodlivým chemickým a štrukturálnym zmenám.
 • silo na slinok - Slinok sa schladí na teplotu okolitého prostredia a nechá sa odpočívať 2-3 týždne.
 • mlyn na cement - Slinok sa môže zomlieť - okrem iných typov - aj na guľovom mlyne. Tu sa vyrába cement želanej jemnosti.
 • silo na cement - Tu sa skladuje cement až do jeho prepravy na miesto použitia.

Prvou fázou pri výrobe cementu je príprava surovín. V rámci nej sa suroviny rozdrvia na menšie časti a potom ich zmiešajú. Pomer vápenca a ílu je približne 2:1.
Zo surovín, ktorých zloženie nie je stále, sa musí získať hmota s čo najrovnomernejším zložením. Kvôli tomu sa podľa potreby pridávajú aj ďalšie látky, aby sa docielilo želané chemické zloženie suroviny. Tento proces je homogenizácia. Táto zmes sa potom dostane do mlyna na suroviny, kde za zomelie najemno. Takto získaná surová múčka sa následne prepravuje do sila, kde je uskladnená až do vypaľovania.

Druhou výrobnou fázou je výroba slinku. Surová múčka sa prevedie cez predhrievací systém, kde sa spustia chemické procesy. Následne sa vypaľuje v rotačnej vypaľovacej peci pri čoraz vyššej teplote.
Na konci vypaľovania sa vytvoria tzv. slinkové minerály, ktoré sú zložkami cementu. Vplyvom rotácie sa z materiálu vyformuje granulát a hrudy. Tento horúci granulát je slinok. Keď slinok opustí pec, rýchlo sa ochladí a umiestni sa do sila na slinok.

Treťou fázou výroby cementu je príprava samotného cementu. Slinok sa spolu so sadrovcom a inými prídavnými látkami zomelie na jemný prášok. Následne sa odvezie do skladu na cement, kde sa až do ozvu uskladňuje v sypanej forme. Cement je - kvôli svojim vlastnostiam - citlivý na vlhkosť, a preto by sa mal čo najskôr spotrebovať.

Výroba cementu vo svete

 • Spojené štáty americké
 • Mexiko
 • Brazília
 • Španielsko
 • Nemecko
 • Taliansko
 • Egypt
 • Turecko
 • Saudská Arábia
 • Irán
 • Pakistan
 • India
 • Čína
 • Rusko
 • Thajsko
 • Vietnam
 • Indonézia
 • Japonsko
 • Južná Kórea

Cement sa používa v rozličných oblastiach, jeho výroba je významným priemyselným odvetvím na celom svete. Najviac cementu sa vyrába v Číne, ale aj India, Spojené štáty americké, Turecko a Brazília sú významnými producentmi cementu.

Znečisťovanie životného prostredia

 • hlinisko - Suroviny sa získavajú povrchovou ťažbou.
 • vápencová baňa - Suroviny sa získavajú povrchovou ťažbou.
 • výroba cementu
 • výroba betónu
 • výstavba
 • ťažba piesku - Suroviny sa získavajú povrchovou ťažbou.
 • skleníkové plyny

Výroba cementu však značne poškodzuje a znečisťuje životné prostredie. Povrchová ťažba ničí okolité prostredie. Cementárne sa čoraz viac snažia obmedziť emisiu prachu.
Chemické a spaľovacie procesy spôsobujú značnú emisiu oxidu uhličitého. Cca. 10 % celosvetovej emisie oxidu uhličitého vzniká pri výrobe cementu. Keď sa oxid uhličitý dostane do vzduchu, zintenzívňuje skleníkový efekt, kvôli čomu sa zvyšuje priemerná teplota atmosféry. Globálne otepľovanie je veľkou hrozbou z hľadiska budúcnosti našej planéty.

Betón

 • prídavné látky - Podľa typu betónu môže to byť piesok, drvený kameň, štrk a iné prídavné látky, respektíve ich zmes.
 • sklad na cement
 • vodná nádrž
 • nákladné vozidlo s betónovou miešačkou
 • prídavné látky - Podľa typu betónu môže to byť piesok, drvený kameň, štrk a iné prídavné látky, respektíve ich zmes.
 • cement
 • voda
 • miešací bubon
 • hotový betón
 • nákladné vozidlo s betónovou miešačkou

Cement sa najčastejšie využíva pri výrobe betónu. Betón je umelý stavebný materiál, ktorý sa používa v najväčšom množstve. Skladá sa z cementu, vody a prídavných látok.
V betonárňach sa suroviny - po navážení potrebného množstva a pomeru - dostávajú do miešačiek s núteným miešaním. Cement pri zmiešaní s vodou vytvorí kašovitú hmotu, ktorá spojí častice prídavnej látky. Betón je v tejto fáze viskózny. Po stuhnutí cementovej kaše sa zo zmesi stáva materiál podobný kameňu. Betón je teda citlivý z hľadiska času: na miesto použitia musí byť dopravený ešte pred stuhnutím. Väčšinou sa to uskutočňuje pomocou nákladných vozidiel s betónovou miešačkou, ktoré spomaľujú tuhnutie betónu.

Rozprávanie

Cement je spojivo: zvyčajne je to najemno zomletá anorganická látka, ku ktorej keď pridáme vodu, jej zložky vstúpia do chemickej reakcie a vznikne pevná látka podobná kameňu, ktorá je nerozpustná vo vode. Cement je jednou zo surovín betónu, najviac sa preto používa v stavebnom priemysle.
Pri výrobe cementu najdôležitejšími surovinamivápenec a íl. Tie sa získavajú povrchovou ťažbou a do cementárne sa prepravujú na nákladných vozidlách alebo pásovom dopravníku.

Prvou fázou pri výrobe cementu je príprava surovín. V rámci nej sa suroviny rozdrvia na menšie časti a potom ich zmiešajú. Pomer vápenca a ílu je približne 2:1.
Zo surovín, ktorých zloženie nie je stále, sa musí získať hmota s čo najrovnomernejším zložením. Kvôli tomu sa podľa potreby pridávajú aj ďalšie látky, aby sa docielilo želané chemické zloženie suroviny. Tento proces je homogenizácia. Táto zmes sa potom dostane do mlyna na suroviny, kde za zomelie najemno. Takto získaná surová múčka sa následne prepravuje do sila, kde je uskladnená až do vypaľovania.

Druhou výrobnou fázou je výroba slinku. Surová múčka sa prevedie cez predhrievací systém, kde sa spustia chemické procesy. Následne sa vypaľuje v rotačnej vypaľovacej peci pri čoraz vyššej teplote.
Na konci vypaľovania sa vytvoria tzv. slinkové minerály, ktoré sú zložkami cementu. Vplyvom rotácie sa z materiálu vyformuje granulát a hrudy. Tento horúci granulát je slinok. Keď slinok opustí pec, rýchlo sa ochladí a umiestni sa do sila na slinok.

Treťou fázou výroby cementu je príprava samotného cementu. Slinok sa spolu so sadrovcom a inými prídavnými látkami zomelie na jemný prášok. Následne sa odvezie do skladu na cement, kde sa až do ozvu uskladňuje v sypanej forme. Cement je - kvôli svojim vlastnostiam - citlivý na vlhkosť, a preto by sa mal čo najskôr spotrebovať.

Cement sa používa v rozličných oblastiach, jeho výroba je významným priemyselným odvetvím na celom svete. Najviac cementu sa vyrába v Číne, ale aj India, Spojené štáty americké, Turecko a Brazília sú významnými producentmi cementu.

Výroba cementu však značne poškodzuje a znečisťuje životné prostredie. Povrchová ťažba ničí okolité prostredie. Cementárne sa čoraz viac snažia obmedziť emisiu prachu.
Chemické a spaľovacie procesy spôsobujú značnú emisiu oxidu uhličitého. Cca. 10 % celosvetovej emisie oxidu uhličitého vzniká pri výrobe cementu. Keď sa oxid uhličitý dostane do vzduchu, zintenzívňuje skleníkový efekt, kvôli čomu sa zvyšuje priemerná teplota atmosféry. Globálne otepľovanie je veľkou hrozbou z hľadiska budúcnosti našej planéty.

Cement sa najčastejšie využíva pri výrobe betónu. Betón je umelý stavebný materiál, ktorý sa používa v najväčšom množstve. Skladá sa z cementu, vody a prídavných látok.
V betonárňach sa suroviny - po navážení potrebného množstva a pomeru - dostávajú do miešačiek s núteným miešaním. Cement pri zmiešaní s vodou vytvorí kašovitú hmotu, ktorá spojí častice prídavnej látky. Betón je v tejto fáze viskózny. Po stuhnutí cementovej kaše sa zo zmesi stáva materiál podobný kameňu. Betón je teda citlivý z hľadiska času: na miesto použitia musí byť dopravený ešte pred stuhnutím. Väčšinou sa to uskutočňuje pomocou nákladných vozidiel s betónovou miešačkou, ktoré spomaľujú tuhnutie betónu.

Súvisiace extra

Železiarsky priemysel(stredný)

Surové železo sa vyrába zo železnej rudy spracovaním vo vysokých peciach.

Povrchová baňa

Je opakom hlbinnej bane kde sú vrstvy pokrývajúce uhlie odstránené a ťaží sa na povrchu.

Tavenie hliníka

Tavenie hliníka je proces získavania hliníka z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Výroba papiera

Výroba papiera má už dvetisícročnú minulosť.

Znečistenie ovzdušia

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia ovzdušia v priemysle, poľnohospodárstve a v mestách.

Moderná kancelárska budova

Úspora energie a ochrana životného prostredia sú dôležitými faktormi pri návrhu moderných kancelárskych budov.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Dizajn a konštrukcia diaľnic

Na diaľnici sa môžete premávať na dvojprúdovej vozovke.

Opera v Sydney (1973)

Vzhľadom k svojej konštrukcii a umiestnení, opera austrálskeho mesta je jedným z najpozoruhodnejších operných domov na svete.

Berlínsky múr (1961-1989)

Múr je symbolom rozdelenia a útlaku, ktrorý rozdelil nielen mesto, ale aj rodiny.

Added to your cart.