Oxid uhoľnatý (CO) (stredný stupeň)

Oxid uhoľnatý (CO) (stredný stupeň)

Bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu, vysoko toxický pre ľudí a zvieratá.

Chémia

Kľúčové slová

kysličník uhoľnatý, jedovatý, Chemická väzba, datív väzba, Molekula, osamelý pár, kovalentná väzba, donor, akceptor, horľavý, redukčné, indikátor oxidu uhoľnatého, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Priestorový model molekuly

Oxid uhoľnatý (CO)

Údaje

Molárna hmotnosť: 28,011 g/mol

Bod topenia: –205,1 °C

Bod varu: –191,5 °C

Relatívna hustota pary (vzduch = 1): 0,97

Vlastnosti

Oxid uhoľnatý je jedovatý, je bez farby a zápachu, má o niečo menšiu hustotu ako vzduch, pri izbovej teplote má plynné skupenstvo. Ťažko sa skvapalňuje.
Má oveľa väčšiu reakčnú schopnosť ako oxid uhličitý. Pri vyššej teplote reaguje s viacerými nekovmi aj kovmi. Je horľavý, za prítomnosti kyslíka môže ďalej oxidovať na oxid uhličitý.
Oxid uhoľnatý je jedovatý plyn. Keď sa dostane do krvi, lepšie sa viaže na hemoglobín ako kyslík, a krv tak nedokáže prepraviť dostatok kyslíka, čo spôsobí odumieranie buniek v organizme. V molekule oba elektróny jednej väzby pí pochádzajú z kyslíkového atómu a vytvárajú datív kovalentnú väzbu.

Výskyt a výroba

Oxid uhoľnatý vzniká pri horení uhlíkatých zlúčenín za prítomnosti menšieho množstva kyslíka, ako aj v rámci bakteriologických procesov prebiehajúcich v moriach a oceánoch. V laboratóriách sa vyrába reakciou kyseliny mravčej a kyseliny sírovej.

Použitie

V priemysle sa veľké množstvo oxidu uhoľnatého spotrebuje pri výrobe metanolu a izobutylového oleja, redukcii rúd a výrobe kovov vysokej čistoty.

Priestorové znázornenie

Chemická väzba

  • x
  • y
  • z

Rozprávanie

Súvisiace extra

Oxid uhličitý (CO₂) (stredný stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Škodlivý vplyv fajčenia na pľúca

Fajčenie vážne poškodzuje dýchaciu sústavu. Okrem iných spôsobuje CHOPN a rakovinu pľúc.

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní do atmosféry.

Oxid uhličitý (CO₂) (prvý stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Oxid uhoľnatý (CO) prvý stupeň

Bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu, vysoko toxický pre ľudí a zvieratá.

Uhličitanový ión (CO₃²⁻)

Vznikať môže: reakciou kovu s kyselinou uhličitou

Znečistenie ovzdušia

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia ovzdušia v priemysle, poľnohospodárstve a v mestách.

Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Je bezfarebná kvapalina bez zápachu, vzniká rozpúšťaním oxidu uhličitého vo vode.

Kysličník dusný (NO)

Je to bezfarebný plyn, má štipľavý zápach, je medziprodukt pri výrobe kyseliny dusičnej. Jeho hustota je väčšia než hustota vzduchu.

Uhličitan vápenatý (CaCO₃)

Vápenec má široké využitie v priemysle.

Vinársky kraj

Vína z vinohradníckej oblasti Tokaj sa stali v novoveku dobre známe a medzinárodne uznávané.

Added to your cart.