Kyslík (O₂) (prvý stupeň)

Kyslík (O₂) (prvý stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Chémia

Kľúčové slová

kyslík, molekuly kyslíka, homonukleární molekula, životné podmienky, Dýchanie, vzduch, kovalentná väzba, dvojitá väzba, sigma väzba, pi väzba, apolárnou, oxid, exotermná, Fotosyntéza, anorganická chémia, všeobecná chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Výplň priestoru

Kyslík (O₂)

Údaje

Molárna hmotnosť: 31,999 g/mol

Bod topenia: –218,8 °C

Bod varu: –182,9 °C

Vlastnosti

Kyslík je bezfarebný a bez zápachu, slabo sa rozpúšťa vo vode, pri izbovej teplote má plynné skupenstvo. Molekulový kyslík má za bežných podmienok iba slabú reakčnú schopnosť, pri vyššej teplote však reaguje so všetkými prvkami okrem halogénov a vzácnych plynov. Jeho reakcie sú exotermické a vznikajú v nich oxidy. Kyslík podporuje horenie, živé organizmy potrebujú kyslík v rámci fyziologických procesov.

Výskyt a výroba

Kyslík je najčastejšie sa vyskytujúcim prvkom na Zemi, tvorí 50,5% hmotnosti zemskej kôry a 21% objemu vzduchu. Rastliny počas fotosyntézy vylučujú do atmosféry kyslík. V laboratóriu sa dá vyrobiť zohrievaním manganistanu draselného. V priemyselnom množstve sa vyrába frakčnou destiláciou vzduchu pri teplote cca. –183 °C.

Použitie

V priemysle sa používa pri výrobe plameňov s vysokou teplotou, na priamu oxidáciu oxidu titaničitého a eténu, pri výrobe syntézneho plynu. Veľké množstvo kyslíka sa spotrebuje aj pri výrobe železa. Používa sa aj v medicíne pri ťažkostiach s dýchaním.

Priestorový model molekuly

Rozprávanie

Súvisiace extra

Dýchacia sústava

Dýchacia sústava je zodpovedná za príjem kyslíka a uvoľňovanie oxidu uhličitého.

Dusík (N₂) (prvý stupeň)

Je bezfarebný plyn bez zápachu, iba veľmi ťažko reaguje s inými chemickými zlúčeninami, tvorí totiž 78,1 % (objemových) zemskej atmosféry.

Kyslík (O₂) (stredný stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Oxid uhoľnatý (CO) prvý stupeň

Bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu, vysoko toxický pre ľudí a zvieratá.

Ozón (O₃)

Ozón je alotropická modifikácia kyslíku, skladá sa z troch atómov kyslíka.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Reakcia vodíka s kyslíkom

Zmesou vodíka a kyslíka vzniká peroxid vodíka. Pri zapálení exploduje.

Znečistenie ovzdušia

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia ovzdušia v priemysle, poľnohospodárstve a v mestách.

Oxid uhličitý (CO₂) (prvý stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Štvortaktný Ottov motor

Táto animácia vám predstaví typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Hemoglobín

Hemoglobín je krvné farbivo v červených krvinkách. Jeho funkciou je roznášať kyslík.

Added to your cart.