Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád na zemský povrch v podobe zrážok.

Geografia

Kľúčové slová

Kroky, voda, kolobeh vody, vyparovanie, topenia, zrážky, zmrazenie, zmena stavu, slnečné žiarenie, cloud formácia, nalievanie, dážď, sneh, oblak, hydrosféra, Podzemná voda, povrchovej vody, ľadovec, morská voda, rieka, potok, jazero, more, oceán, atmosféra, vodná para, slnečná energia, dychový, vlhkosť, tlak vzduchu, slnečné svetlo, podnebie, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Aké množstvo vody sa podieľa na kolobehu vody?
 • Aká časť vodných zásob Zeme je v chemicky viazanom stave?
 • Čo je vodonosná vrstva?
 • Čo je podpovrchová voda?
 • Za aký čas sa obnoví podzemná voda?
 • Za aký čas sa obnoví voda nahromadená v podobe pevninského ľadu?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVoda počas svojho kolobehu prejde všetkými vrstvami Zeme.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nOblaky, ktoré sú zdrojom zrážok, sú položené nízko.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nOblaky, ktoré sú zdrojom zrážok, majú tmavú farbu.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nBúrkové oblaky majú tvar kladiva.
 • Čo spôsobuje zmenu skupenstva vody na Zemi?
 • Čo je hlavnou hnacou silou v kolobehu vody?
 • Z akej zmeny skupenstva vody vznikajú oblaky?
 • Čo spôsobuje pohyb vody na pevnine?
 • Čo je prameň?
 • Je to pravda, že skupenstvo vody na Zemi je stále?
 • Čo je ústie?
 • Za aký čas sa obnoví voda v atmosfére?
 • Za aký čas sa obnoví voda vo svetovom oceáne?
 • Čo je puklinová voda?

Scénky

Prierez reliéfom

 • more/oceán - Veľká masa slanej, stojatej vody.
 • jazero - Stojatá voda, ktorá vypĺňa na pevnine priehlbiny. Z každej strany ju ohraničuje pevnina. Nie je spojená s morom alebo oceánom.
 • snehová pokrývka
 • potok - Vodný tok s jedným z najmenších prietokov vody.
 • rieka - Prírodný vodný tok prúdiaci v naklonenom koryte.
 • prítok rieky - Rieka, ktorá neústi do mora, ale do väčšej rieky.
 • pohorie - Vystupujúca časť zemského povrchu, ktorej výška dosahuje viac ako 500 m nad morom.
 • prameň - Miesto, kde sa podpovrchová voda dostáva na povrch.
 • ľadovec - Masa ľadu, ktorá vypĺňa údolia vysokých hôr a pomaly sa posúva nadol.
 • hlavný tok rieky - Najdlhšia rieka alebo rieka s najväčším prietokom vody v danom povodí.
 • ústie - To miesto, kde sa rieka vlieva do inej rieky, jazera, mora alebo oceána.
 • podzemná voda - Voda, ktorá sa nachádza medzi povrchom a nepriepustnou vrstvou.
 • vodonosná vrstva - Voda, ktorá sa nachádza pod nepriepustnou vrstvou.
 • puklinová voda (krasová voda) - Voda, ktorá sa nachádza v dutinách hornín.
 • kvapľová jaskyňa - Podpovrchová voda vytvára v zemskej kôre dutiny, v ktorých vznikajú kvaple.

Vodné zásoby Zeme sú ako jedno obrovské perpetuum mobile. Kolobehom ročne prechádza približne 1,4 miliárd km³ vody (Cca. 30% vody sa do tohto kolobehu nedostáva, nakoľko je v chemicky viazanom stave.)

Čo udržiava kolobeh vody? Hlavne energia slnečného žiarenia. Vďaka nej sa skupenstvo vody neustále mení: vyparuje sa - kondenzuje sa - zamŕza - topí sa.
Keď ľad príjme teplo, roztopí sa, z ľadu a snehu (voda v pevnom skupenstve) vznikne kvapalina (voda), voda sa vyparí, z vody tak vzniká para (voda v plynnom skupenstve).
Pri odovzdávaní tepla voda mrzne na ľad a vodná para sa kondenzuje, tak vznikajú oblaky a následne zrážky.
Voda sa nevie trvalo udržať v žiadnom skupenstve, a to ani v atmosfére a ani na zemskom povrchu. Na pevnine jej pohyb vyvoláva gravitácia: na povrchu sa pohybuje smerom nadol, z vyššie položených oblastí smerom k nižším, alebo pod povrch. Aj tam pokračuje vo svojej ceste, kým sa jej nepodarí dostať na povrch v podobe prameňa.
Voda počas svojho kolobehu putuje viacerými vrstvami Zeme, vytvára tak medzi nimi spojenie a vymieňa ich vodu. Voda v atmosfére sa obnovuje za 8 dní, vo svetovom oceáne za 3500 rokov, voda uväznená v pevninskom ľade za 12 tisíc rokov a podzemné zásoby vody za 1400 rokov.

Kolobeh

 • slnečné žiarenie
 • vyparovanie
 • kondenzácia
 • topenie
 • mrznutie
 • odtekanie
 • vznik oblakov
 • dážď
 • sneženie
 • vyparovanie z povrchu
 • výpary rastlín
 • vyparovanie oceánov
 • vsakovanie

Podpovrchová voda

 • podzemná voda - Voda, ktorá sa nachádza medzi povrchom a nepriepustnou vrstvou.
 • vodonosná vrstva - Voda, ktorá sa nachádza pod nepriepustnou vrstvou.
 • puklinová voda (krasová voda) - Voda, ktorá sa nachádza v dutinách hornín.
 • podpovrchová voda

Vysvetlenie procesu

 • slnečné žiarenie
 • vyparovanie
 • kondenzácia
 • topenie
 • mrznutie
 • odtekanie
 • vznik oblakov
 • dážď
 • sneženie
 • vyparovanie z povrchu
 • výpary rastlín
 • vyparovanie oceánov

Rozprávanie

Jazerá a moria sa vplyvom slnečného žiarenia zohrievajú, z povrchu a rastlín sa začne vyparovať voda. Stúpajúca vodná para sa dostane do chladnejšieho prostredia, kde sa kondenzuje a začnú sa vytvárať oblaky.

Kondenzácia vodnej pary sa začína na povrchu drobných prachových zrniečok, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu. Oblaky tvoria vodné kvapky a ľadové kryštáliky. Vietor odfúkne oblaky, respektíve paru smerom k pevnine, kde sa ďalej vytvárajú oblaky. Kondenzované vodné kvapky začnú rásť, keď dosiahnu určitú veľkosť, nedokážu sa ďalej vznášať vo vzduchu a padajú na zem v podobe zrážok.

Oblaky, ktoré sú zdrojom zrážok, majú tmavú farbu a sú položené nízko. Veľké búrkové oblaky majú tvar nákovy. Ak sa teplota drží nad 0 °C, padá dážď, ak klesne pod 0 °C, padá sneh.

Jedna časť zrážok, respektíve snehovej vody vsiakne do pôdy, kým druhá časť sa dostáva späť do povrchových vôd. Rieky prepravujú vodu do jazier a morí, a tak sa dostáva na svoje východiskové miesto, kde sa vplyvom slnečného žiarenia celý proces začne odznova.

Súvisiace extra

Ľadové kryhy

Ľadové kryhy sú bloky zamrznutej sladkej vody, ktoré plávajú na morskej hladine.

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Miestne vetry

Medzi najdôležitejšie miestne vetry patria bríza, föhn, bóra, horský a dolinový vietor, ľadovcový vietor.

Moria a zálivy

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie moria a zátoky Zeme.

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú sediment.

Vývoj jazier

Stojaté vody v priehlbinách zemského povrchu môžu vznikať pôsobením endogénnych a exogénnych síl, respektíve ľudskou činnosťou.

Voda (H₂O)

Voda je veľmi stabilná zlúčenina zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách.

Vrstvy oceánov

Hĺbka vody ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť na povrch Zeme vo forme zrážok.

Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Blýskanie

Blesk je elektrický výboj vznikajúci v atmosfére, ktorý je sprevádzaný emisiou svetla a hrmením.

Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny sú veľké plochy cirkulujúceho vzduchu s mrakmi a zrážkami, ktoré sa vytvárajú v jeho strede.

Kolobeh kyslíka

Kyslík je nevyhnutným životným prvkom pre väčšinu organizmov. Na Zemi je v neustálom kolobehu.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Krasová oblasť (základný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Mapa morského dna

Na morskom dne je možné vidieť hranice tektonických dosiek.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v atmosfére, ktorá je ovplyvnená množstvom faktorov, vrátane rotácie Zeme.

Ľadovec (základný)

Ľadovec je veľká skupina ľadu tvorená zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Čistiareň odpadových vôd

Očistenú odpadovú vodu je možné použiť v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu.

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme rôznych zlúčenín.

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní do atmosféry.

Obeh fosforu

Fosfor je dôležitým prvkom pre živé organizmy, ktorý je na Zemi v neustálom obehu.

Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Odsoľovanie morskej vody

Odsoľovaním morskej vody sa vyrába z morskej vody pitná voda.

Systém ochrany pred povodňami

Ochranná hrádza, alebo, v prípade menších povodní, letná hrádza zaisťuje ochranu proti povodňových škodám.

Vodovodná sieť

Systém dodávky vody zabezpečuje čistú a nezávadnú pitnú vodu pre spotrebiteľov.

Znečisťovanie vody

Hlavnými zdrojmi znečisťovania vody sú priemysel, poľnohospodárstvo a mestské oblasti.

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Krasová oblasť (stredný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Sacie a ponorné čerpadlá

Sacie a ponorné čerpadlá patria medzi najjednoduchšie vodné čerpadlá.

Added to your cart.