Węglan wapnia (CaCO₃)

Węglan wapnia jest związkiem szeroko rozpowszechnionym, posiada wielostronne zastosowanie.

Chlorowanie metanu (reakcja substytucji)

Reakcja substytucji podczas chlorowania metanu powoduje wymianę atomów wodoru na atomy chlorku, a jako produkt uboczny powstaje HCl.

Mydło

Posiada polarne i apolarne cząsteczki molekuł, dlatego nadaje się do usuwania tłustych zanieczyszczeń.

Powstawanie cząsteczki wodoru

W cząsteczce wodoru atomy wodoru połączone są wiązaniami kowalencyjnymi.

Sześcian

Ważnym ćwiczeniem jest obrazowanie „elementów składowych” sześcianu (wierzchołków, krawędzi, przekątnych, ścian), będącego bryłą foremną.

Gilotyna

Narzędzie egzekucji "bardziej humanitarne" w porównaniu do wcześniejszych tego typu urządzeń, nazwane zostało od nazwiska francuskiego lekarza, propagatora...

Sześcian z sześcianów

Ułożony z jednakowych sześcianów wielościan foremny i związane z tym ćwiczenie pogłębia i utrwala wiedzę o sześcianach.

Roboty

Robot przeniesie nas w świat matematyki przestrzennej.

Jamestown (XVII wiek)

Miasto założone w maju 1607 r. było pierwszą stałą kolonią angielską na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej.

RNA

Kwasy nukleinowe zbudowane z kwasu fosforowego, rybozy oraz zasad (cytozyny, uracylu, adeniny i guaniny).

Dzielnica robotnicza (XIX w.)

W epoce rewolucji przemysłowej powstawały charakterystyczne dla dużych miast, dzielnice robotnicze o niezdrowych warunkach do życia.

Prostopadłościan

Proste graniastosłupy o podstawie prostokąta, których boki są również prostokątami, nazywamy prostopadłościanami.

Fulereny (C₆₀)

To jedna z krystalicznej odmiany alotropowej węgla, którą odkryto pod koniec lat 1980.

Statek Wikingów (X wiek)

Wspaniali budowniczowie statków i żeglarze, podejmowali dalekie wyprawy na wodach mórz i rzek.

Lokomotywa spalinowa (1963)

Legendarna lokomotywa spalinowa z serii M61, należąca do parku maszynowego Węgierskich Kolei Państwowych była nazywana zdrobniale NOHAB.

Działanie armaty (XVIII wiek)

Ważnym elementem nowożytnej artylerii stała się armata, używana zarówno na morzu jak i na lądzie.

Wenecja w średniowieczu

Średniowieczna Wenecja zawdzięczała swój rozwój gospodarczy rozkwitającej dalekomorskiej żegludze handlowej.

Średniowieczna kuźnia

Kowalstwo, jako jedno z pierwszych rzemiosł w historii, w okresie średniowiecza zyskało jeszcze na ważności.

Strategia wojny błyskawicznej (1939-1940)

Ta skuteczna strategia opiera się na szybkim i skoordynowanym ataku różnych formacji zbrojnych.

Kwinkwerma (III wiek p.n.e.)

Galera rzymska, mająca kilka rzędów wioseł, w okresie hellenistycznym była typowym okrętem wojennym.

Added to your cart.