Vannforsyningssystem

Vannforsyningssystem

Vannforsyningssystemet gir forbrukerne rent og trygt drikkevann.

Geografi

Nøkkelord

drikkevannforsyning, drikker vann, offentlige tjenester, system av offentlige tjenester, vann nettverk, vann ekstraksjon, vanndistribusjon, vannforbruk, vannrensing, sisterne, vanntårn, vann, forbrukere, godt, sugepumpe, springen, springvann, jordisk vann, teknologi, forretningstjenester, tjeneste, geografi

Relaterte elementer

Scener

Vannforsyningssystem

 • underjordisk vann - Det inkluderer artesisk vann og grunnvann. Sandfiltrert vann er en type grunnvann som kommer fra overflatevann. Grunnvann krever en mer kompleks renselsesprosess, siden det inneholder mer forurensning som kommer fra overflaten enn vann i akvifer gjør, da sistnevnte ligger mellom ugjennomtrengelige steinlag.
 • anlegg for innsug av vann
 • vannrensing
 • vannbeholder - Den lagrer rent vann egnet til forbruk av mennesker.
 • vanntårn - Det holder konstant vanntrykk og lagrer drikkevann.
 • bedriftskunder
 • privatkunder

Vannforsyningssystemet gir rent og trygt drikkevann til befolkningen og husholdningene, og for produksjonsprosessene hos økonomiske etablissementer. Drikkevannet som produseres blir levert til forbruksstedene (private hus, kommunale eller industrielle forbrukere) gjennom rørsystemer.

Systemets fire grunnleggende aktiviteter er:

1. Vannutvinning
Ved vannutvinningsfasilitetene (pumpestasjoner, brønner, springer, osv.) blir vann hevet og overført til vannbehandlingsanlegget (dersom dette mangler, til en lagringsplass), og deretter overført til distribusjonsnettverket. Elvebredder har ofte radielle brønner.
Radielle brønner: vertikale aksler med gjennomborede rør som strekker seg horisontalt i akvifer langs elvebreddene. De samler og hever grunnvann, vanligvis med pumper.

2. Vannrensing
Råvannets kvalitet (dets fysiske, kjemiske, bakteriologiske og biologiske egenskaper) tilfredsstiller ikke alltid kravene i applikasjonsområdet.
I slike tilfeller blir vannet renset og behandlet med ulike teknologiske prosesser (f.eks fjerning av jern, gass eller mangan osv.).
For vann av industriell kvalitet (noen ganger landbrukskvalitet) er behandling nødvendig (f.eks mykning, desalinering, avsyring, rensing av overflatevann, osv.).

3. Vanndistribusjon
Renset vann transporteres stort sett til forbruksstedene gjennom underjordiske rørsystemer.
Hovedvannledningen transporterer forsyningsområdets maksimale vannmengde. Den går gjennom medianen i området med størst forbruk, og ender i en opphøyd eller underjordisk vannbeholder.
Hovedvannledningen forgrener seg til flere, tynnere vannrør som leverer vann til forbruksstedene.


4. Forbruk
Tappevann (til husholdningsbruk) er den mengde vann som leveres for å tilfredsstille husholdningenes krav (tappevann og drikkevann).
Industrielt vannforbruk er den mengden vann som brukes til å drive industrianlegg (f.eks kokevann, kjølevann, vann til vanning og til transport).
Vannforbruket måles vanligvis ved forbruksmengde eller vannforbruk over en gitt tidsenhet.

Prosess

Sett ovenfra

 • anlegg for innsug av vann
 • vannrensing
 • vannbeholder - Den lagrer rent vann egnet til forbruk av mennesker.
 • vanntårn - Det holder konstant vanntrykk og lagrer drikkevann.
 • bedriftskunder
 • privatkunder

Animasjon

Forteller

Drikkevann produseres vanligvis fra underjordisk vann. Underjordisk vann suges opp av pumper i et vannverk.

I neste omgang blir vannet tilsatt et oksidasjonsmiddel for å nøytralisere mikroorganismer og organiske stoffer som finnes i råvann.
Kjemikaliene som tilsettes av kjemikalieblanderen gjør at forurensninger, det vil si, døde mikroorganismer, organiske og uorganiske stoffer, koagulerer slik at små flak dannes.
Deretter, i flokkulatoren, klumper disse mikroflokkene seg sammen og danner større flak, eller makroflokker. Siden de er større, kan de filtreres ut av vannet.
Faste forurensninger legger seg i vannrensebassenget, mens resten fjernes av filtrering. Filtrering foregår vanligvis i 3 faser, med et grusfilter, et sandfilter og et karbonfilter.

Så blir vannet tilsatt klor i desinfeksjonsbassenget, for å ødelegge patogener og forebygge nye infeksjoner når vannet transporteres gjennom rørene. Konsentrasjonen av klor i drikkevannet er lav og forårsaker ikke helseproblemer, mens det forhindrer alvorlige infeksjoner og epidemier.

Rent vann, som er egnet til forbruk av mennesker, lagres i en vannbeholder. Herfra pumpes det inn i tanken i vanntårnet, som holder konstant vanntrykk og lagrer drikkevann. Vanntårnet leverer vann selv når pumpene ikke er i drift grunnet strømbrudd.

Relaterte elementer

Hvordan fungerer det? - Vanntårn

Denne animasjonen viser vanntårnets struktur.

Vannets kretsløp (grunnleggende)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Avsaltning av sjøvann

Avsaltingsprosessen produserer drikkevann fra sjøvann.

Flyktningleir i Afrika (Darfur)

På grunn av militærkonflikten i Sudan måtte millioner av mennesker flykte fra hjemmene sine.

Flomsikring

Jordvoller (diker) og sommer-diker langs elvebredden gir økt beskyttelse mot oversvømmelser og flomskader.

Jordforurensning

Denne animasjonen viser hovedkildene til jordforurensning.

Kloakkrenseanlegg

Behandlet avløpsvann kan brukes i jordbruk og industri.

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og urban luftforurensning.

Offentlige tjenester

Tjenester som tilfredsstiller forbrukernes krav til vannforsyning, avløp, elektrisitet, varme og gass, samt telekommunikasjon.

Sugepumper og direkte aksjon pumper

Direkte aksjon pumper og sugepumper er blant de enkleste vann pumpene.

Underjordiske vannkilder

Grunnvann og markvann er ulike typer av underjordiske vannkilder.

Vannforurensning

Hovedkildene til vannforurensning er industri, jordbruk og urbane områder.

Antikk romersk akvedukt og vei

Det utmerkede vei- og akveduktsystemet som dekket hele imperiet gir et godt bilde av den velutviklede romerske sivilisasjonen.

Hydrogenklorid (HCl)

En fargeløs gass med en stikkende lukt, dens oppløsning i vann kalles saltsyre.

Hypoklorittion (OCl⁻)

Hypoklorittioner dannes når vann desinfiseres med klor.

Added to your cart.