Oljeraffineri

Oljeraffineri

Noen av produktene fra oljeraffinering er dieselolje, bensin og smøremidler.

Geografi

Nøkkelord

Oljeraffineri, hydrokarbon, karbonforbindelser, petroleum, oljeforekomsten, råolje formasjon, destillasjon, energikilde, brensel, smøreolje, fyringsolje, bensin, parafin, dieselolje, asfalt, destillasjonstårn, rørledning, brøkdel, destillat, raffineri, energi, olje, råmateriale, fossil, mineralressurs, mineral, Oljerigg, oljeboreplattform, oljefelt, Tankskip, Industri, geografi, teknologi

Relaterte elementer

Scener

Lokaliseringsfaktorer

 • oljeplattform
 • oljeboringsrigg
 • oljehavn
 • oljetank
 • oljeraffineri

Oljeraffinerier krever mye vann og råmaterialer; derfor finnes de ofte i nærheten av utvinningssteder for hydrokarboner, distribusjonssentre for rørledninger og havner.

Vanligvis transporteres råolje til oljeraffinerier gjennom rørledninger. Der blir oljen først oppvarmet og fordampet i en rørovn. Den fordampede oljen føres deretter til en destillasjonskolonne. Olje er en blanding av flere tusen typer av mettede hydrokarboner. Målet med oljeraffineringsprosessen er å splitte disse opp i forskjellige fraksjoner.

Det finnes to typer oljeraffinering: produkter fra den første er motordrivstoff og fyringsoljer, mens produkter fra den andre er smøremidler.

Oljeraffinering er basert på det faktum at komponentene i råolje har forskjellig kokepunkt; råolje kan derfor splittes opp i mindre bestanddeler ved destillasjon.

Oljedampen stiger i destillasjonskolonnen mens den kjøles ned. Så snart en av oljens komponenter når sitt kokepunkt, kondenserer den til væske på platene i kolonnene. Disse destillatene, også kalt fraksjoner, samles i fraksjonssamlere.

Dieselolje kondenserer i bunn av destillasjonskolonnen, hvor det er varmest. Stoffer med lavt kokepunkt, f.eks bensin, kondenserer lenger oppe i kolonnen, mens gassholdige komponenter, som metan og etan, fjernes helt øverst i kolonnen.

Det som blir igjen av den fraksjonerte destillasjonen er mazut, som fjernes i bunn av kolonnen. Etter å ha blitt gjenoppvarmet, kan mazut destilleres videre. Dette er hvordan smøreoljer produseres. I dag blir imidlertid bare en liten del av disse brukt som smøremiddel. Resten blir hovedsakelig brukt til å produsere høykvalitets motordrivstoff med høyt oktantall og lavt karboninnhold. Dette gjøres ved krakking, som er en nedbrytningsprosess.

Det produktet som gjenstår etter destillasjonsprosessen er bitumen, som brukes til veibygging.

Raffineri

 • rørledning
 • rørovn
 • destillasjonskolonne (fyringsoljer)
 • destillasjonskolonne (smøreoljer)

Tverrsnitt

 • rørovn
 • destillasjonskolonne (fyringsoljer)
 • destillasjonskolonne (smøreoljer)
 • gass 100°C
 • lett bensin 105°C
 • tung bensin 120°C
 • parafin 160°C
 • dieselolje 220°C
 • mazut 275 °C
 • lett smøreolje 370°C
 • halvtung smøreolje 340°C
 • tung smøreolje 370°C
 • bitumen 400°C

Animasjon

 • oljeplattform
 • oljeboringsrigg
 • oljehavn
 • oljetank
 • oljeraffineri
 • rørledning
 • rørovn
 • destillasjonskolonne (fyringsoljer)
 • destillasjonskolonne (smøreoljer)
 • rørovn
 • destillasjonskolonne (fyringsoljer)
 • destillasjonskolonne (smøreoljer)
 • gass 100°C
 • lett bensin 105°C
 • tung bensin 120°C
 • parafin 160°C
 • dieselolje 220°C
 • mazut 275 °C
 • lett smøreolje 370°C
 • halvtung smøreolje 340°C
 • tung smøreolje 370°C
 • bitumen 400°C

Prosess

 • gass 100°C
 • lett bensin 105°C
 • tung bensin 120°C
 • parafin 160°C
 • dieselolje 220°C
 • mazut 275 °C
 • lett smøreolje 370°C
 • halvtung smøreolje 340°C
 • tung smøreolje 370°C
 • bitumen 400°C

Forteller

Oljeraffinerier krever mye vann og råmaterialer; derfor finnes de ofte i nærheten av utvinningssteder for hydrokarboner, distribusjonssentre for rørledninger og havner.

Vanligvis transporteres råolje til oljeraffinerier gjennom rørledninger. Der blir oljen først oppvarmet og fordampet i en rørovn. Den fordampede oljen føres deretter til en destillasjonskolonne. Olje er en blanding av flere tusen typer av mettede hydrokarboner. Målet med oljeraffineringsprosessen er å splitte disse opp i forskjellige fraksjoner.

Det finnes to typer oljeraffinering: produkter fra den første er motordrivstoff og fyringsoljer, mens produkter fra den andre er smøremidler.

Oljeraffinering er basert på det faktum at komponentene i råolje har forskjellig kokepunkt; råolje kan derfor splittes opp i mindre bestanddeler ved destillasjon.

Oljedampen stiger i destillasjonskolonnen mens den kjøles ned. Så snart en av oljens komponenter når sitt kokepunkt, kondenserer den til væske på platene i kolonnene. Disse destillatene, også kalt fraksjoner, samles i fraksjonssamlere.

Dieselolje kondenserer i bunn av destillasjonskolonnen, hvor det er varmest. Stoffer med lavt kokepunkt, f.eks bensin, kondenserer lenger oppe i kolonnen, mens gassholdige komponenter, som metan og etan, fjernes helt øverst i kolonnen.

Det som blir igjen av den fraksjonerte destillasjonen er mazut, som fjernes i bunn av kolonnen. Etter å ha blitt gjenoppvarmet, kan mazut destilleres videre. Dette er hvordan smøreoljer produseres. I dag blir imidlertid bare en liten del av disse brukt som smøremiddel. Resten blir hovedsakelig brukt til å produsere høykvalitets motordrivstoff med høyt oktantall og lavt karboninnhold. Dette gjøres ved krakking, som er en nedbrytningsprosess.

Det produktet som gjenstår etter destillasjonsprosessen er bitumen, som brukes til veibygging.

Relaterte elementer

Hvordan oljebrønner fungerer

Maskineri som pumper råolje til overflaten

Dieselmotor

Den tyske ingeniøren Rudolf Diesel tok patent på dieselmotoren i 1893.

Firetaktsmotor – Ottomotor

Denne animasjonen demonstrerer den typen motor som er vanligst i biler.

Oljeplattform

En lang borestreng sentralt i boretårnet penetrerer havbunnen til den når det laget som inneholder olje.

Oljetanker

Oljetankere dukket opp på slutten av 1800-tallet; i dag er de blant de største skipene.

Skifergass

Denne animasjonen forklarer teknologien for utvinning av skifergass.

Transportnett

Animasjonen presenterer de viktigste transportrutene gjennom luft, sjø, og land, samt knutepunkter.

Utnyttelse av naturgass, Norge

Troll A er en platform for gassproduksjon, den størse oljeplattformen som noensinne er bygget: den ruger omtrent 170 meter over vannet, veier 656 000 tonn,...

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358-299 million years ago).

Jernmetallurgi (grunnleggende)

Råjern fremstilles av jernmalm i jernsmelteverk.

Jernmetallurgi (middels)

Råjern fremstilles av jernmalm i jernsmelteverk.

Aluminiumsverk

I aluminiumsverk fremstilles aluminium fra alumina gjennom elektrolyse.

Added to your cart.