Onečišćenje tla

Onečišćenje tla

Animacija prikazuje glavne izvore onečišćenja tla.

Geografija

Ključne riječi

onečišćenje tla, tlo, erozija, planting trees, zagađenje okoliša, gospodarenje otpadom, zaštita okoliša, klimatske promjene, ljudska aktivnost, afforestation, krčenje šuma, deponij smeća, naselja, poljoprivreda, otpad, composting, nuklearni otpad, održivi razvoj, radioaktivnost, stočarstvo, geografija, plastika, kemijski, promet, industrija, okoliš, društvo, priroda

Povezani dodatci

3D modeli

Onečišćenje tla

 • smetlište
 • onečišćenje tla uzrokovano gradovima
 • onečišćenje tla uzrokovano poljoprivredom
 • onečišćenje tla uzrokovano industrijom

Uzrokovano poljoprivredom

 • intenzivno stočarstvo - Životinjska gnojiva zagađuju tlo ispiranjem tla.
 • intenzivan uzgoj - Prskanjem biljaka, kemikalije i gnojiva filtriraju se u tlo.
 • ispiranje

Uzrokovano industrijom

 • infiltracija
 • ispiranje
 • nuklearna elektrana - Nepravilno gospodarenje radioaktivnim otpadom može dovesti do filtriranja radioaktivnog otpada u tlo i otrovanja okoliša i za nekoliko tisuća godina.
 • industrijski otpad - Otpad iz industrijskih proizvodnih procesa se kišom filtrira u tlo i na taj način ga zagađuje.
 • emisija
 • čestice nošene zrakom

Uzrokovano gradovima

 • ispiranje
 • emisija
 • kućni otpad - Urbana područja proizvode puno otpada. Zbog neispravnog gospodarenja otpadom, otrovne tvari koje izlaze iz gradskog otpada ispiru se u tlo.
 • nerazgradivi otpad
 • promet - Gorivo koje se prolije ili iscuri iz vozila gradskog i zračnog prometa filtrira se u tlo.
 • dizel, benzin, zasoljavanje tla - Vozila i industrijski kompleksi emitiraju sumporne okside i dušikove okside. Te kemijske tvari reagiraju s kapljicama vode u zraku i stvaraju kiseline koje u obliku kisele kiše padaju na tlo i infiltriraju se u tlo, a prodiru i do razine podzemnih voda.

Smetlište

 • slojevi otpada
 • ispiranje - Štetne kemikalije i radioaktivni otpad infiltriraju se u tlo.

Naracija

Tlo je najviši, plodni i meki sloj Zemljine kore. Izmjena tvari i energije između litosfere, hidrosfere, atmosfere i biosfere odvija se u tlu. Tlo je također neophodno za ljudski život. Unatoč važnosti, tlo se iz dana u dan zagađuje. Onečišćenje tla odnosi se na sve strane, većinom antropogene tvari koje dođu na površinu tla ili u tlo.

Veliki gradovi, industrija, poljoprivreda su najvažniji uzroci onečišćenja tla.

Oko industrijskih kompleksa se u tlu nakupljaju teški metali, koje biljke kasnije apsorbiraju, a kao rezultat toga i ove otrovne tvari ulaze u prehrambeni lanac. Radioaktivne onečišćujuće tvari koje se infiltriraju u tlo, mogu otrovati okoliš i za nekoliko tisuća godina.

Jedan od glavnih uzročnika onečišćenja tla je poljoprivreda. Pesticidi i gnojiva koja se koriste u poljima filtriraju se u tlo. Najviše štete nanosi dušik koji iz tla dospijeva u podzemne vodene tokove jer uzrokuje eutrofikaciju površinskih voda, a povećava i udio nitrata u pitkoj vodi. Prekomjerna upotreba gnojiva, dugoročno, može dovesti do zakiseljavanja, a kasnije i do neplodnosti tla.

Zbog prometa se prvenstveno uz ceste u tlu nakupljaju otrovne tvari, uglavnom teški metali. Zagađenje tla naftom djelomično je uzrokovano istjecanjem nafte iz više milijuna automobila iz dana u dan.

Urbana područja proizvode jako puno otpada. Zbog neispravnog gospodarenja s otpadom, otrovne tvari koje izlaze iz gradskog otpada ispiru u tlo.

Vrijeme razgradnje pojedinih vrsta otpada vrlo je dugo: u slučaju papira i pamuka, razgradnja traje samo nekoliko mjeseci, dok u slučaju plastike i metala - više desetljeća. Tijekom procesa raspadanja otrovne tvari filtriraju se u tlo.

Postoji mnogo stvari koje možete učiniti kako biste zaštitili tlo. Prije svega, pokušajte proizvesti što manje otpada. Kompostirajte sve što možete jer ćete na taj način otpad od hrane i drugih organskih tvari pretvoriti u dragocjene resurse za tlo. Koristite manje kemikalija u svom vrtu i cijelom kućanstvu. Posljednje, ali ne i najmanje bitno, posadite što više biljaka u vašem okolišu, kako biste zaštitili gornje slojeve tla.

Zaštita tla je izazov koji cijelo društvo mora shvatiti ozbiljno. Za to je izuzetno važno sačuvati vegetaciju: ne bismo trebali spaljivati ​​biljke niti sjeći naše šume kako je to jedan od načina da spriječimo eroziju tla. Primjenom plodosmjene na poljima možemo održati plodnost tla.
Moramo smanjiti količinu onečišćujućih tvari koje se ispuštaju u zrak, tlo i vodu. Moramo posvetiti više pažnje i pročišćavanju, odnosno recikliranju otpadnih voda. Ispravnim gospodarenjem otpadom možemo također puno učiniti protiv onečišćenja tla.

Povezani dodatci

Zagađivanje okoliša

Nepovoljni efekti ljudskog društva utječu na okoliš, a to se naziva zagađivanjem okoliša.

Onečišćenje voda

Industrija, poljoprivreda i gradovi glavni su izvori onečišćenja voda.

Onečišćenje zraka

Animacija nam prikazuje glavne izvore onečišćenja zraka: poljoprivreda, industrija i urbana naselja.

Žitarice

U žitarice se ubrajaju biljke iz porodice trava, koje se uzgajaju zbog njihovih jestivih zrnastih plodova.

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira snažnijim učinkom efekta staklenika te posljedično dovodi do...

Kako funkcionira kombajn?

Kombajni su poljoprivredni strojevi za žetvu raznih žitarica.

Kamion za skupljanje smeća

Kamioni za skupljanje smeća imaju važnu ulogu u svakodnevnom gradskom životu.

Kruženje vode (osnovna razina)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Oaza

Оаze su područja usred pustinja ili polupustinja, na vodom dobro opskrbljenim mjestima.

Obiteljska kuća nulte neto energetske emisije

Konstrukcija i dizajn modernih obiteljskih kuća od velike su važnosti za očuvanje i zaštitu okoliša.

Ozonski omotač

Velika je važnost ozonskog omotača za život na Zemlji jer štiti od UV zračenja.

Precizna poljoprivreda

Animacija nam pokazuje uporabu moderne tehnike u poljoprivrede.

Stanica za pročišćavanje otpadnih voda

Pročišćene otpadne vode se koriste u poljoprivredi i industriji.

Tipovi tla (profili)

Animacija prikazuje različite tipove taa.

Tipovi tla u Madžarskoj (zemljopisna karta)

Animacija nam pokazuje mjesto različitih tipova tla u Madžarskoj.

Velegrad (Metropola)

Velegrad, odnosno metropola je naziv za grad s više od milijun stanovnika.

Vodoopskrbni sustav

Vodoopskrbni sustav korisnicima osigurava pitku vodu odgovarajuće kakvoće.

Bakrov(II) sulfat pentahidrat (CuSO₄)

Spoj bakra, koji se najviše upotrebljava u vinogradarstvu kao pesticid.

Added to your cart.