محیط، مساحت، سطح و حجم

این انیمیشن فرمول های محاسبه محیط و مساحت شکل ها و همچنین مساحت و حجم احجام هندسی را نمایش می دهد۔

پازل سه بعدی

این بازی مهیج و رنگارنگ برای پرورش ادراک مکانی طراحی شده است۔ می توانید راه حل های خود را با استفاده از نماهای ایزومتریک بررسی کنید۔

قوانین حرکت سیاره ای کپلر

یوهانس کپلر سه قانونی که حرکت سیاره ای را توصیف می‌کند را تنظیم کرد۔

توهم نوری

اطلاعات جمع آوری شده توسط چشم، توسط مغز اشتباه تفسیر می شود۔

تغییرات هندسی - چرخش

این انیمیشن چرخش هندسی را در صفحه و فضا نشان می دهد۔

روزهای اول مدرسه

هنگام بازی مفهوم رنگ ها ، اعداد ، حروف و شکل ها را یاد بگیرید۔

روبات ها

یک بازی سرگرم کننده در مورد نماهای مختلف از اجسام فضایی۔

تاس

تاس عادی ممکن است برای حل تمرینات آماری و احتمالی استفاده شود۔

اتاق ایمز

اتاق ایمز یک اتاق غیر طبیعی است که برای ایجاد یک توهم نوری استفاده می شود۔

ساعت چند است؟

بازی برای تمرین استفاده از ساعتهای آنالوگ و دیجیتال۔

بازی شکل ها

نماها و شبکه هایی از اشکال سه بعدی را پیدا کنید۔

سایه‌ها

تغییر وضعیت نور در فصل‌های مختلف۔ اندازه‌گیری ارتفاع با استفاده از سایه‌ها۔

تمرین شبکه مکعب

همه شبکه های دارای 6 مربع یکسان تمی توانند مکعب ایجاد کنند۔

تمرین شبکه مکعب مستطیل

این انیمیشن شبکه های مختلف یک مکعب را نشان می دهد و شامل یک بازی است۔

تغییرات هندسی - انتقال

این انیمیشن انتقال هندسی را در صفحه و فضا نشان می دهد۔

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

Scale exercises

An interesting logical exercise: you have many weights that look the same, you have to find the only one that is different.

Geometric transformations – reflection

This animation demonstrates geometric reflection, a type of geometric transformation both in plane and space.

Solids of revolution

Rotating a geometric shape around a line within its geometric plane as an axis results in a solid of revolution.

Added to your cart.