آيرونسايد، فرسان كرومويل - قرن ۱۷

آيرونسايد، فرسان كرومويل - قرن ۱۷

آیرونسیدها اعضای سواره نظام پارلمان بودند که در زمان جنگ داخلی انگلیس توسط الیور کرومول شکل گرفت۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Cromwell, Ironside, soldier, civil war, English, pistol, military

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

پوشاک - اروپای غربی، قرن ۱۷

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

Eiffel Tower (Paris, 1889)

The iron lattice tower, erected for the 1889 World Fair, became the symbol of the capital city of France.

Tower of London (16th century)

The intriguing history of this historic castle spans nearly a thousand years.

تئاتر گلوب، لندن، قرن هفدهم

یکی از کارگردانان تئاتر مدور و روباز لندن در دوره ی رنسانس، ویلیام شکسپیر بود۔

هواسار مجارستانی

اصطلاح هواسار به نوعی از سواره های سبک اشاره دارد که از مجارستان سرچشمه گرفته و محبوب ترین آن در سده های ۱۸ تا ۱۹ بود۔

Haiduk (Hungarian soldiers of the 16th century)

István Bocskay created a successful army from former armed cattle herders in the 16th century.

Medieval inhabited bridge (London Bridge, 16th century)

In the Tudor Era around 200 buildings were built on the bridge across the River Thames.

Ottoman soldiers (16th century)

The Ottoman army included janissaries (paid warriors) and sipahis (vassal knights).

Louis XIV (the Sun King)

The French monarch got his epithet because of his opulent and extravagant lifestyle.

Added to your cart.