طراحی مبلمان آشپزخانه - سیستم مختصات مکانی

طراحی مبلمان آشپزخانه - سیستم مختصات مکانی

تمرین استفاده از سیستم مختصات مکانی با کمک مدل آشپزخانه طراحی شده توسط رایانه۔

علوم طبیعی

کلیدواژه‌ها

سه بعدی, origo, coordinate system, coordinate geometry, coordinate quadrant, ordinate, coordinate grid

موارد مربوط

پرسش‌ها

  • نقطه C در ارتفاع ۲۱۰ سانتی متر واقع شده است۔ ارتفاع کابینت دیواری ۸۰ سانتی متر است۔\nفاصله بین محل کار تا پایین کابینت چقدر است؟
  • مختصات نقطه A را انتخاب کنید۔
  • مختصات نقطه B را پیدا کنید۔
  • مختصات نقطه C را پیدا کنید۔
  • مختصات نقطه P را پیدا کنید۔

نماها

موارد مربوط

روستای پرستو

یک انیمیشن سرگرم کننده برای تمرین جهت یابی با استفاده از نقشه۔

اتاق بچه ها

این انیمیشن به توسعه ادراک فضایی کمک می کند۔

فلزها

اتم های فلزی ساختار شبکه ای منظم را تشکیل می دهند۔

پازل سایه سه بعدی

این بازی مهیج و رنگارنگ برای توسعه ادراک مکانی طراحی شده است۔ می توانید راه حل های خود را با استفاده از نماهای ایزومتریک بررسی کنید۔

پیمایش در فضا

این انیمیشن با استفاده از مختصات فضایی به پرورش ادراک و پیمایش در فضا کمک می کند۔

Dividing Space into Regions by 3 Planes

Division of space by three intersecting planes in several different arrangements.

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto the planes of the coordinate system.

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

Added to your cart.