آذرخش

آذرخش

آذرخش ناشی از تخلیه ناگهانی الکترواستاتیک همراه با صدای شناخته شده به عنوان تندر است۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

lightning strike, lightning, electricity, discharge, thunder, light phenomenon, positive charge, negative charge, ice crystal, plasma, lightning conductor, storm, weather, cloud, cloud formation, طوفان, precipitation, rain, hail, ice, meteorology, electrostatics, geography

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • اگر بازه زمانی بین دیدن برق آذرخش و شنیدن صدای رعد ۵ ثانیه باشد فاصله ما از اصابت آذرخش چه قدر است؟
 • چه کسی اولین بار ثابت کرد ابرها به صورت الکتریکی باردار می شوند؟
 • در اساطیر یونان چه کسی خدای آسمان و رعد بود؟
 • در طول اصابت آذرخش چه چیزی در هوا شکل می گیرد؟
 • چندین برق آذرخش سالیانه در اتمسفر زمین رخ می دهد؟
 • در مناطق معتدل در کدام فصل بیشتر اصابت های آذرخش رخ می دهد؟
 • کدام جمله در مورد آذرخش ابر به زمین صحیح است؟
 • بر طبق علم جدید چه چیزی موجب رعد می شود؟
 • چه چیزی در مورد ابرهای طوفانی صحیح است؟
 • چه نیرویی حرکت کریستال های یخ را در ابر طوفانی کنترل می کند؟
 • یونیزاسیون چیست؟
 • در چه درجه حرارتی درخشش آذرخش می تواند هوای مجاور را گرم کند؟
 • کدام جمله صحیح است؟
 • کدام جمله غلط است؟
 • در هنگام آذرخش کجا برای ماندن امن است؟
 • چه مشخصه ای ویژگی رساناهای آذرخش است؟
 • کدام یک پدیده نوری است که در بالای ابرها اتفاق می افتد؟

نماها

موارد مربوط

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

تشکیل ابر، انواع ابرها

آب سطحی پس از تبخیر باعث تشکیل ابرها در اشکال مختلف می شود و به صورت بارندگی از ابرها به سطح زمین بازمی گردد۔

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

Local winds

The most important types of local winds are the sea-land breeze, the mountain-valley breeze as well as the downslope winds.

Meteorological instruments

This animation demonstrates instruments used to examine atmospheric phenomena.

Mid-latitude cyclone and anticyclone

Cyclones are large areas of circulating air with clouds and precipitation being formed in its centre.

Monsoon wind system

In summer, monsoon winds bring heavy rainfall from the ocean to the continent.

Nikola Tesla's laboratory (Shoreham, USA)

This physicist-inventor and electrical engineer who mainly dealt with electrotechnics was undoubtedly one of the most brilliant figures of the second...

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre, and carry clouds and precipitation.

Warm front, cold front

Cold and warm fronts are formed where bodies of cold and warm air meet.

The Earth’s magnetic field

The Earth’s magnetic North and South poles are located near the geographic North and South poles.

Added to your cart.