استقرارهای دوره ی آرپاد در مجارستان

استقرارهای دوره ی آرپاد در مجارستان

در دوره ی آرپاد خانه ها معمولا به شکل گودال بودند۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Árpád dynasty, settlement, pit house, lifestyle, church, silo, pit, place of residence, building, village, Villages, animal husbandry, agriculture

موارد مربوط

خانه جاماها

خانه های سیاه و سفید یک نمونه از مسکن های مجارستان در دوره اریپاد بودند۔

استحکام زمین ، مجارستان

یک استحکام زمین مثلثی، که توسط رهبر یکی از قبایل قدیمی مجارستان در زمان فتح مجارستان استفاده می شد۔

Archaeological excavation (pit house)

Large construction sites provide archaeologists searching for artefacts with a great deal of work.

Catholic burial chapel (Feldebrő, Hungary)

One of the most important historical buildings in Hungary, a parish church built in the 11th century.

Eurasian Avars (8th century)

The Avars established a stable empire in the Carpathian Basin between the 6th-8th centuries.

Farm (Hungary, 19th century)

Small farms usually located near the border of rural towns, inhabited by peasants.

Tactics of the Hungarian raiders (9th-10th centuries)

The tactics of the Hungarian light cavalry included pretending to retreat, tempting their opponents into breaking their ranks, after which the Hungarians...

Typical dwelling types

Every era and every culture has specific residential buildings.

Traditional Eskimo lifestyle

Igloos were the typical dwellings built by Eskimos living in the Arctic zone.

کلیسای بندیکتین به سبک رومي (جاك ، مجارستان)

کلیسای بندیکتین به سبک رومي با دروازه ویژه ، که در قرن سیزدهم در مجارستان ساخته شده است۔

لباس - مجارستان ، قرن ۱۰

لباس ها منعکس کننده سبک زندگی و فرهنگ دوره و منطقه خاص هستند۔

Market town (Kingdom of Hungary)

Market towns became the most common type of towns in the Kingdom of Hungary by the Late Middle Ages.

خانه ی رعیتی قرون وسطایی

خانه های رعیتی در قرون وسطا سازه هایی ساده و یک طبقه بودند که از گل و چوب روی زمین ساخته شده بودند۔

انواع مزارع و روستاها

ساختار و تراکم مزارع و روستاها به ویژگی های جغرافیایی منطقه بستگی دارد۔

دهکده یک خیابان با "زمین های نواری"

روستاهایی که در دره ها مستقر شده اند، معمولاً شامل خانه هایی بودند که روی زمین های دراز و باریک ساخته شده اند۔

یورت - چادر عشایر -

یک چادر دایره ای خمره ای شکل قابل حمل با پوشش نمدی که معمولا عشایر از آن استفاده می کردند۔

Added to your cart.