ایستگاه فضایی بین‌المللی

ایستگاه فضایی بین‌المللی

ایستگاه فضایی بین المللی یک ماهواره قابل سکونت که با همکاری ۱۶ کشور ساخته شده است۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

space station, ISS, International Space Station, Cupola, Destiny, module, Zarya, Unity, Zvezda, Tranquility, astronaut, space suit, spacewalk, solar panel, gyroscope, battery, astrophysics, space research, astronomy, geography, physics

موارد مربوط

Hubble Space Telescope

The Hubble Space Telescope orbits outside the distorting influence of Earth´s atmosphere.

حقایق جالب نجوم

این انیمیشن حقایق جالبی را در زمینه نجوم ارائه می دهد۔

فرود بر ماه: ۲۰ ژوئيه ۱۹۶۹

نیل آرمسترانگ، یکی از اعضای خدمه آپولو ۱۱، اولین نفری بود که پا به ماه گذاشت۔

پیشرفت مکانیک آسمانی

این انیمیشن به معرفی مطالعات ستاره شناسان و فیزیکدانان می پردازد که آثارشان اساساً دیدگاه ما را نسبت به جهان تغییر داده است۔

ماموریت آپولو ۱۵-ماه پیما-

این انیمیشن ماه پیمای دو سرنشینی را که در ماموریت آپولوی ۱۵ بکارگرفته شد نشان می دهد۔

Kepler space telescope

The Kepler space telescope was launched by NASA to discover Earth-like planets orbiting other stars

Weightlessness

A spacecraft on its path is in a constant state of free fall.

محله نجومی ما

نمایشی از سیارات، ستاره ها و کهکشان های اطراف۔

قوانین حرکت سیاره ای کپلر

یوهانس کپلر سه قانونی که حرکت سیاره ای را توصیف می‌کند را تنظیم کرد۔

سیاره ها ، اندازه ها

سیاره های درونی منظومه شمسی سیارات خاکی هستند در حالیکه سیارات بیرونی غول های گازی هستند۔

Satellite navigation, GPS

The Global Positioning System consists of 24 satellites but only 4 have to be visible for positioning.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

رآکتور همجوشی

همجوشی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست و عملا نامحدود استفاده خواهدشد۔

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Yuri Gagarin's journey to outer space (1961)

Yuri Gagarin became the first human in space on 12 April 1961.

The Earth’s magnetic field

The Earth’s magnetic North and South poles are located near the geographic North and South poles.

Added to your cart.