سربازان جنگ داخلی آمریکا

سربازان جنگ داخلی آمریکا

جنگ داخلی آمریکا بین کنفدراسیون و اتحادیه بود۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

American Civil War, confederation, civil war, Unionist, armament, soldier, infantryman, uniform, American, clothing

موارد مربوط

Cannon operation (18th century)

The cannon was an important type of firearms at the beginning of modern history, widespread both on land and water.

هواسار مجارستانی

اصطلاح هواسار به نوعی از سواره های سبک اشاره دارد که از مجارستان سرچشمه گرفته و محبوب ترین آن در سده های ۱۸ تا ۱۹ بود۔

ایالت ها و شهرهای ایالات متحده آمریکا

این انیمیشن ایالات و بزرگترین شهرهای ایالات متحده آمریکا را نشان می دهد۔

Mount Rushmore (USA)

Carved into a granite cliff, the sculptures of the Mount Rushmore National Memorial depict four great United States presidents.

Napoleon´s soldier (19th century)

Napoleon Bonaparte´s Grande Armée was considered invincible.

Soldiers of the Hungarian War of Independence (1848–49)

The main participants in the battles of the Hungarian War of Independence were the Hungarian, the Imperial and the Russian soldiers.

Southern plantation with slaves (USA, 19th century)

Before the American Civil war the use of slaves on plantations was typical in the Southern states.

The White House (Washington, DC, 1800)

One of the best known buildings in the world, this is the residence and office of the President of the United States.

Austrian Habsburg infantryman

The infantry of the Habsburg Empire were deployed in numerous battles.

نیروی دریایی آمریکایی - آغاز قرن بیست و یکم

سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده شاخه مهمی از نیروهای مسلح آمریكا است كه حدود ۲۰۰ هزار عضو ویژه آموزش دیده دارد۔

سرباز آمریکایی - جنگ جهانی دوم

سربازان آمریکایی تقریباً در تمام جنگ های اصلی جنگ جهانی دوم جنگیدند۔

Added to your cart.