سیاره ها ، اندازه ها

سیاره ها ، اندازه ها

سیاره های درونی منظومه شمسی سیارات خاکی هستند در حالیکه سیارات بیرونی غول های گازی هستند۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

planets, Solar System, inner planets, outer planets, rocky planet, gas planet, Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, red supergiant, axis of rotation, astronomy, geography

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • کدام سیاره پایین ترین سیاره منظومه شمسی است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره زمینی دارای جو نیست؟ \ n روی تصویر سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره به نام خدای مسافرین و بازرگانان ، حافظ سارقان شناخته شده است؟ \ n روی تصویر سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره کوچکترین در منظومه شمسی است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره به نام پیام رسان خدایان نامگذاری شده است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره هر 88 روز یک بار خورشید را می چرخد؟ \ n روی تصویر سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره در 58.6 روز زمین در اطراف محور خود می چرخد؟ \ n روی تصویر سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره هیچ ماهی ندارد و جاذبه ای در سطح دارد که یک سوم گرانش زمین است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره براق ترین از زمین به نظر می رسد؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره به نام ستاره صبح یا ستاره شب شناخته می شود؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره به نام الهه عشق رومی نامگذاری شده است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره به اسم یک الهه نامگذاری شده است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره خاکی دارای بالاترین تراکم جو است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره بالاترین دمای سطح را دارد؟ \ n روی عکس این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره خاکی در جهت مخالف سایر سیاره ها می چرخد؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • نور خورشید طی 6 دقیقه به کدام سیاره می رسد؟ \ n روی عکس این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره دارای درجه حرارت سطح است که بین \ n-70 ° C و +56 ° C تغییر می کند؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • نور خورشید در 8.3 دقیقه به کدام سیاره رسیده است؟ \ n روی عکس این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره یک ماهواره واحد دارد؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • زندگی هوشمند در کدام سیاره وجود دارد؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • بزرگترین سیاره خاکی کدام است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره 75٪ از سطح آن آب دارد؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره دارای مدار 365.25 روزه است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره را "سیاره آبی" می نامند؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره به نام خدای جنگ رومی نامگذاری شد؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره دارای دو ماهواره است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • نور خورشید در 12 دقیقه به کدام سیارهسیده است؟ \ n روی عکس این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره با وسیله نقلیه ساخت انسان دستیافته شده است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • بالاترین کوه منظومه شمسی روی کدام سیاره واقع شده است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • بزرگترین سیستم دره در منظومه شمسی روی کدام سیاره واقع شده است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره به نام \ n'Red planet 'نامیده شده است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره ممکن است یک خانه دوم برای بشریت باشد؟ \ n روی عکس این سیاره کلیک کنید۔
 • بزرگترین سیاره منظومه شمسی کدام است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره به نام خدای اصلی رومیان نامگذاری شده است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • طوفان در کدام سیاره به عنوان "نقطه قرمز بزرگ" شناخته می شود؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره ماهواره های Io، Europe، Callisto و Ganymedeرا دارد؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره دارای بیشترین ماهواره است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • در 43.5 دقیقه به کدام سیاره توسط نور خورشید رسیده است؟ \ n روی عکس این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره دارای یک دوره مداری 11.86 سال است؟ \ n روی عکس این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره دارای جرم 2.5 برابر بزرگتر از تمام سیارات دیگر است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام دومین سیاره بزرگ در منظومه شمسی است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره دارای سیستم دیدنی و جذاب ترین حلقه است؟ \ n روی تصویر کره زمین کلیک کنید۔
 • کدام سیاره دارای چگالی کم است که می تواند روی آب شناور شود؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • طی 79.1 دقیقه به کدام سیاره توسط نور خورشید می رسد؟ \ n روی عکس این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره تایتان \ n ماهواره است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره ماه و اتمسفر دارد؟ \ n روی تصویر کره زمین کلیک کنید۔
 • کدام سیاره به نام خدای کشاورزی رومی نامگذاری شده است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • دورترین سیاره که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره روی قطبهای آن داغ تر از استوا است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • قمرهای میراندا ، آریل ، امبرلی ، تایتانیا و اوبرون مربوط به کدام سیاره هستند؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • در 2.39 ساعت به کدام سیاره توسط نور خورشید رسیده است؟ \ n روی عکس این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره گازی در جهت مخالف سایرین می چرخد؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره به نام اولین خدایان در اساطیر یونان نامگذاری شد؟ \ n روی عکس این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره دارای ماهواره هایی به نام شخصیت های شکسپیر است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • هفتمین سیاره منظومه شمسی کدام است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره دارای دوره مداری 84 ساله است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • شمالی ترین سیاره منظومه شمسی کدام است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره به نام خدای دریا رومی نامگذاری شده است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره گازی آبی به نظر می رسد؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره دارای قوی ترین باد در منظومه شمسی است و به سرعت 2000 کیلومتر در ساعت می رسد؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • تریتون ماه بزرگ کدام سیاره است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • نور خورشید به کدام یک از سیاره ها در 4.1 ساعت می رسد؟ \ n روی عکس این سیاره کلیک کنید۔
 • کدام سیاره دارای دوره مداری 164.8 ساله است؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔
 • طوفانی به نام "نقطه تاریک بزرگ" در کدام سیاره قرار دارد؟ \ n روی تصویر این سیاره کلیک کنید۔

نماها

موارد مربوط

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

قوانین حرکت سیاره ای کپلر

یوهانس کپلر سه قانونی که حرکت سیاره ای را توصیف می‌کند را تنظیم کرد۔

سیاره ی زهره

سیاره ی زهره دومین سیاره بعد از خورشید و درخشان ترین شیء در آسمان شب است-بعداز ماه-۔

محله نجومی ما

نمایشی از سیارات، ستاره ها و کهکشان های اطراف۔

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد۔

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Mars

Possible traces of water and life are sought on Mars.

Mercury

Mercury is innermost and smallest planet of the Solar System.

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Saturn

Saturn is the second largest planet in the Solar System, easily recognisable by its rings.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

Uranus

Uranus is the 7th planet from the Sun, a gas giant.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

ستاره های دنباله دار

ستاره های دنباله دار اجرام آسمانی تماشایی هستند که دور خورشید می چرخند۔

خورشیدگرفتگی-کسوف-

هنگامی که خورشید، زمین و ماه در یک خط مستقیم قرارمی گیرند، ماه می تواند تمام یا بخشی از خورشید را بپوشاند۔

Hubble Space Telescope

The Hubble Space Telescope orbits outside the distorting influence of Earth´s atmosphere.

Neptune

Neptune is the outermost planet of the Solar System, the smallest of the giant planets

Pluto - Charon system

The largest satellite of Pluto is Charon.

The Cassini-Huygens Mission (1997-2017)

The Cassini spacecraft was exploring Saturn and its moons for nearly 20 years.

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

Kepler space telescope

The Kepler space telescope was launched by NASA to discover Earth-like planets orbiting other stars

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

Types of stars

This animation demonstrates the process of star development for average and massive stars.

Weightlessness

A spacecraft on its path is in a constant state of free fall.

ایستگاه فضایی بین‌المللی

ایستگاه فضایی بین المللی یک ماهواره قابل سکونت که با همکاری ۱۶ کشور ساخته شده است۔

حقایق جالب نجوم

این انیمیشن حقایق جالبی را در زمینه نجوم ارائه می دهد۔

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است۔

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Added to your cart.